Hotărârea nr. 417/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA PĂCURARI NR.110 întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA PĂCURARI NR.110

întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       cererea nr. 34345/2006 prin care domnul Luca Vasile solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Păcurari nr.110;

-        Certificatul de Urbanism nr. 3450 din 26.08.2005 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 09.05.2006 ;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr.538 din 12.01.2006, avizul SC E-ON SA nr.10/11.01.2006, avizul SC Distrigaz Tg.Mures nr.77/18.01.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/267/27 din 11.01.2006,  avizul Directiei de Sănătate Publică nr.2060 din 15.02.2006, avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă « Mihail Grigore Sturdza »  nr.600022-2 din 03.03.2006 şi Avizul Unic nr.69/PUD/2006 ;

-           prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-           Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-           prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA  PĂCURARI NR.110 întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  500,00mp.(Anexa 5)

ART.2.  Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi, strada Păcurari nr.110.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-        Prefectului Judeţului Iaşi

-        Primarului Municipiului Iaşi

-        Direcţia Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Arhitectură şi Urbanism

-       LUCA VASILE - AUSTRIA, VIENA 1170, OTTAKINGERSTASSE nr.46/1

                                               

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.417

din 27 noiembrie  2006