Hotărârea nr. 413/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA CAZABAN NR.3A-5-7 întocmit în vederea construirii unei hale de producţie cofetarie-patiserie şi sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA CAZABAN NR.3A-5-7

întocmit în vederea construirii unei hale de producţie cofetarie-patiserie şi sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.22912 din 14 noiembrie 2006  întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        cererea 22912 din 28.03.2005 prin care SC FIDES L&H solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Cazaban nr.3A-5-7;

-        Certificatul de Urbanism nr. 2151 din 08.06.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 01.07.2005;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.3765 din 03.03.2006, avizul SC E-ON SA nr.120/01.03.2006, avizul SC DISTRIGAZ SA nr.234 din 27.02.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/1664/186 din 22.06.2006, avizul Comisiei de circulaţie nr.57792/13.09.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.7182 din 12.06.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihail Grigore Sturdza » nr.600150-2 din 18.08.2006 , avizul Direcţiei pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi nr.156/2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.5747/28.07.2006 şi Avizul Unic nr.103/PUD/2006;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-        Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA CAZABAN NR.3A-5-7  întocmit în vederea construirii unei hale de producţie cofetarie-patiserie şi sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 796,00mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Cazaban nr.3A-5-7.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-        Prefectului Judeţului Iaşi

-        Primarului Municipiului Iaşi

-        Direcţia Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Arhitectură şi Urbanism

-       S.C.FIDES L&H S.R.L.- Iaşi, str.Cuza Vodă nr.1.

                                                         

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.413

din 27 noiembrie  2006