Hotărârea nr. 41/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 00 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari nr. 128-130 bloc 586 sc. A:B parter şi concesionarea directă către S.C. Mera Prima S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL             

                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30,00 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari, nr. 128-130, bloc 586, sc. A:B, parter, şi concesionarea directă către S.C. Mera Prima S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive le proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 87432/17.11.2005, prin care S.C. Mera Prima S.R.L., reprezentată prin domnul Mereuţă Dănuţ, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari, nr. 128-130, bloc 586, sc. A:B, parter,  pentru extinderea spaţiului existent.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 4294/09.12.2004, precum şi Aviz Unic PUD nr. 127/2005, emis de Consiliul Judeţean Iaşi - Comisia Judeţeană de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

Având în vedere H.C.L. nr. 465/19.12.2005, precum şi procesul-verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 97126/26.01.2006;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 58 din Ordinul Ministerului transportului, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere art. 39 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere propunerea pentru durata de 10 ani a concesiunii acordate precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2006;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă la domeniul privat al municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 30 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari, nr. 128-130, bloc 586, sc. A:B, parter, cu o valoare de 8.573,3 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Str. Păcurari, nr. 128-130, bloc 586, sc. A:B, parter, este de 69,5 Euro/mp sau 285,8 RON/mp respectiv 8.573,3 RON sau 2.086 Euro pentru suprafaţa totală de 30 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari nr. 128-130, bloc 586, sc. A:B, parter, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. Mera Prima S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 270 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii, conform procesului-verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 87432/26.01.2006.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 35, lit. b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.41

din 31 ianuarie 2006