Hotărârea nr. 409/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.83 întocmit în vederea extinderii unui cabinet dermatologic pe teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.83

întocmit în vederea extinderii unui cabinet dermatologic pe

teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi

 

 Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.71905 din 13 noiembrie 2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-   cererea nr.19936/ 2006 prin care Gheuca Solovastru Laura solicită avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.83;

-  Certificatul de Urbanism nr. 1315 din 12.04.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

          -     Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 03.03.2006 ;

-   avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa Canal Iasi nr. 12578 din 22.06.2005 , avizul SC E-ON SA nr.1205/08.08.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA nr.1093/14.08.2006, avizul de aparare civila nr. 620109/3 din 15.08.2006, avizul SC ROMTELECOMA SA nr. 234/7274/1059 din 17.08.2006, avizul SC CET SA nr. 15337/08.08.2006, avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă « Mihail Grigore Sturdza »  nr.600153-2 din 14.08.2006, avizul Directiei de Sănătate Publică nr.9152 din 24.07.2006, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.5902/28.06.2006 şi Avizul Unic nr.88/PUD/2006.

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

-  prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-   Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.83 întocmit în vederea extinderii unui cabinet dermatologic pe teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 122,30 mp, iar terenul propus extinderii cabinetului dermatologic are suprafaţa de 71,50mp.(Anexa 5).

ART.2.  Concesionarea terenului cu suprafata de 71,50mp va face obiectul unei alte hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Iasi.

ART.3   Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.83.

ART.4         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5   Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-        Prefectului Judeţului Iaşi

-        Primarului Municipiului Iaşi

-        Direcţia Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Arhitectură şi Urbanism

-       GHEUCA SOLOVASTRU LAURA - Iaşi, str.A.Panu nr.23, bl.Munte, sc.B,et.1,ap.2.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.409

din 27 noiembrie  2006