Hotărârea nr. 407/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR URSULEA NR.8 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoana fizica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STR URSULEA NR.8

întocmit în vederea construirii unei locuinţe

şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoana fizica

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.64324 din 13 noiembrie 2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-   cererea 49141/28.06.2006 prin care domnul Barbuta Costel Viorel solicita avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Ursulea nr.8;

-   Certificatul de Urbanism nr. 50 din 30.01.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 30.06.2006 ;

-  avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-canal nr.8779 din 10.05.2006, avizul SC E-ON SA nr.140/02.05.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.520 din 28.04.2006, avizul privind protecţia civilă, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.4657 din 17.04.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihail Grigore Sturdza »  nr.600081-2 din 09.06.2006 , avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.4867/27.06.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 79/PUD/2006;

- adresa nr.64324 din 01.09.2006 prin care Consiliul Judeţean înaintează Primariei Iaşi Avizul Unic nr.79/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, URSULEA NR.8  întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 687,61mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Ursulea nr.8.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi

-       Primarului Municipiului Iaşi

-       Direcţia Dezvoltare Urbană

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

- BARBUTA COSTEL VIOREL - Iaşi, str.Primăverii nr.21,bl.A5,sc.B,et.2,ap.12

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.407

din 27 noiembrie 2006