Hotărârea nr. 406/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.CIURCHI nr.114 - întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial şi spaţiu de producţie pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STR.CIURCHI nr.114 - întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial şi spaţiu de producţie pe teren aflat în proprietate privată  persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.18612 din 17 noiembrie 2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-   cererea 18612/07.03.2006 prin care domnul Strateanu Dorel  solicită avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Ciurchi nr.114;

-   Certificatul de Urbanism nr. 2442/09.07.2004 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;

-   Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 10.03.2006 ;

-  avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-canal nr.6864 din 12.04.2005, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA TG.MURES nr.5516/14.04.2005, avizul S.C.ROMTELECOM S.A. nr.234/5135/326 din 14.04.2005, avizul S.C.ELECTRICA S.A. NR.242/13.04.2005, AVIZUL S.C.CET S.A. nr.5545 din 14.04.2005, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.4284/05.04.2006, avizul de Protecţie Civilă nr.620012/4 din 06.07.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihai Grigore Sturdza » al judeţului Iaşi nr.600079-1 din 2006, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.6024/2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA CIURCHI NR.114 întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial şi de producţie pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 573,00 mp. (Anexa 5).

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Ciurchi nr.114.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi

-       Primarului Municipiului Iaşi

-       Direcţia Dezvoltare Urbană

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

-       STRATEANU DOREL - Iaşi, Şos.Păcurari nr.10, bl.547,sc.3,et.2,ap.8.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.406

din 27 noiembrie 2006