Hotărârea nr. 402/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 00 mp situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34 la parterul blocului T5 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ADRIAN & TIBERIU S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30,00 mp situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34, la parterul blocului T5, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ADRIAN & TIBERIU S.R.L.,  în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere:

-                          iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                          nota de fundamentare nr.56615/15.11.2006 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-      cererea nr. 56615/28.07.2006, prin care S.C. ADRIAN & TIBERIU S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34, la parterul blocului T5, conform planului anexat,  pentru extinderea spaţiului comercial situat la această adresă;

-       Certificatul de Urbanism nr. 2291/21.06.2004, precum şi Avizul Unic PUD nr. 9/2006, emis de Consiliul Judeţean Iaşi - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

-         raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-         H.C.L. nr. 465/19.12.2005, precum şi procesul - verbal de negociere a redevenţei valorice a concesiunii nr. 56615/15.11.2006;

-         art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-         art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-         prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

-         art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-         prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-         art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34, la parterul blocului T5, conform planului anexat, cu o valoare de 7.396,48 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34, la parterul blocului T5, este de 69,84 Euro/mp sau 246,55 RON/mp respectiv 7.396,48 RON sau 2.095,20Euro pentru suprafaţa totală de 30,00 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34, la parterul blocului T5, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. ADRIAN & TIBERIU S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 300 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii, conform procesului - verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 56615/15.11.2006.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art.10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                          Prefectului Judeţului Iaşi

-                          Primarului Municipiului Iaşi

-                          Serviciul venituri din contracte

-                          Serviciul cadastru

-                          S.C.”ADRIAN&TIBERIU” S.R.L.IASI - Iaşi, B-dul N.Iorga nr.34,bl.T5

-                           

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.402

din 27 noiembrie  2006