Hotărârea nr. 401/2006

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru acordarea de înlesniri la plată conform Legii nr.190/2004 cu modificările şi completările ulterioare S.C.VINIFRUCT COPOU S.A.IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru acordarea de înlesniri la plată conform Legii nr.190/2004, cu modificările şi completările ulterioare, S.C.VINIFRUCT COPOU S.A.IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.69275/15.11.2006 întocmit de către Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere propunerea de respingere precum şi votul consilierilor municipali liber exprimat în cadrul şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată conform Legii nr.190/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru S.C.VINIFRUCT COPOU S.A.IASI.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi

-       Primarului Municipiului Iaşi

-       D.E.F.P.L.

-       S.C.VINIFRUCT COPOU S.A. IASI - Iaşi, Aleea Sadoveanu nr.39.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.401

din 27 noiembrie 2006