Hotărârea nr. 390/2006

HOTĂRÂRE privind finanţarea prin împrumut a unor obiective de investiţii de interes local din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                             

HOTĂRÂRE

privind finanţarea prin împrumut

a unor obiective de investiţii de interes local din Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.81825/08.11.2006 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Direcţia Tehnică şi Direcţia Investiţii;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                           Art. 1 alin. (2) litera "d", art. 57, art. 58 alin. (3), art. 59 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;

-                           Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale;

-                           Legea nr. 313 / 2004 a datoriei publice cu modificarile şi completările ulterioare;

-                           Hotărârea Guvernului nr. 158 / 2005 privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

-                           Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1 / 2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare;

-                           Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6 / 1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare;

-                           Legii nr. 297 / 2004 privind piaţa de capital;

-                           Art. 38 alin. (2) lit. "d" din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, modificat;

-                           Art. 13 lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

-                           Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 301 / 2006;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit bancar de tip linie de finanţare revolving “Bridge Loan” până la concurenţa plafonului de 100 milioane RON, pe o perioada de maxim 36 luni, necesar finanţării obiectivelor de investiţii de interes local descrise în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă lansarea unor emisiuni în serie de obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital, în valoare de maxim 200 milioane RON, cu o maturitate de maxim 24 ani, în 2 (două) serii, fiecare în valoare de câte 100 milioane RON pentru refinanţarea de două ori a creditului specificat la art. 1.

Art. 3. Se aprobă procedura de selecţie a ofertelor şi Caietul de Sarcini pentru achiziţionarea de servicii financiare de creditare bancară, de cont escrow şi de intermediere pentru emiterea şi vânzarea de obligaţiuni municipale, aşa cum sunt acestea descrise în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului Municipiului Iaşi. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Iaşi va garanta anual va fi egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest imprumut aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

(3) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze în numele şi pentru Municipiul Iaşi acordurile de garantare ale împrumuturilor, contractele aferente împrumuturilor, prospectele de emisiune şi toate documentele necesare selectării, obţinerii şi derulării finanţărilor prin creditare obligatară şi bancară şi să stabilească în numele şi pentru Municipiul Iaşi structura finală a finanţării, a procedurilor şi a documentaţiilor aferente selecţiei de ofertă în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Se constituie comisia de evaluare, negociere şi adjudecare a serviciilor financiare de creditare bancară, de cont escrow şi de intermediere pentru emiterea şi vânzarea de obligaţiuni municipale Iaşi pe piaţa primară internă de capital. Comisia va avea următoarea componenţă:

1.     preşedinte: Adăscăliţei Constantin   - Viceprimarul Municipiului Iaşi;

2.     membru: Munteanu Vasile                - consilier municipal;      

3.     membru: Giosanu Sorina Marilena  - consilier municipal;

4.     membru: Brăilean Tiberiu                  - consilier municipal;

5.     membru: Gavrilă Camelia                  - consilier municipal;

6.     membru: Lupu Victorel                    - Director, D.E.F.P.L.;

7.     membru: Coman Cosmin                  - Director, Direcţia de Comunicare;

8.     membru: Chirica Mihai                     - Director, Direcţia Tehnică

9.     membru: Cocriş Vasile                     - Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi

Art. 6. Anexa nr. 1, anexa nr. 2 si anexa nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Primarul Municipiului Iaşi şi direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- D.E.F.P.L.

- Direcţiei Tehnice;

- Direcţiei Investiţii.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.390

din 9 noiembrie 2006

 

Anexa 1

 

 

PROCEDURA DE SELECŢIE A OFERTELOR DE SERVICII FINANCIARE DE CREDITARE BANCARĂ, DE CONT ESCROW ŞI DE INTERMEDIERE PENTRU EMITEREA ŞI VÂNZAREA DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE

 

 

 

Procedura de evaluare, selecţie si desemnare a ofertei castigatoare se desfasoara in trei etape:

 

      1.   Etapa I

 • Publicarea pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Iaşi a invitaţiei de participare, transmiterea acesteia către toate organizaţiile financiare enumerate in lista de mai jos şi către orice altă organizaţie financiară care îşi exprimă interesul şi, ulterior, transmiterea caietului de sarcini către toate organizaţiile care îl solicită;
 • Întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de candidaţi privind elemente specifice ale modului de selectare sau ale documentelor care fac parte sau însoţesc documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei, sau la alte clarificări solicitate. Aceste răspunsuri vor fi transmise  tuturor celor care au solicitat şi primit caietul de sarcini;
 • Primirea ofertelor şi a documentelor care fac parte sau însoţesc documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei;
 • Examinarea conformităţii ofertelor faţă de caietul de sarcini;
 • Examinarea ofertelor prezentate de ofertanţi şi stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective, dacă este cazul;
 • În urma aplicării grilei de punctaj din caietul de sarcini, Comisia va întocmi clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanţilor, in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut;

 

2.   Etapa a II-a

 

 • Solicitarea de oferte îmbunătăţite de la unul sau mai mulţi ofertanţi. Municipalitatea împuterniceşte consilierul financiar al Municipiului Iaşi să solicite ofertanţilor admişi in cadrul acestei etape depunerea uneia sau a mai multor oferte imbunatatite şi să negocieze în una sau mai multe şedinţe succesive cu ofertanţii. Fiecare dintre aceste oferte va fi solicitată ca fiind pe deplin angajanta si va trebui ca reprezentanţii ofertanţilor sa aibă împuternicire speciala in acest sens.

·        Prezentarea ofertelor îmbunătăţite şi  negocierile se vor desfăşura după cum urmează, funcţie de recomandarea consilierului financiar:

Ø                                          Solicitări de oferte îmbunătăţite în plic sigilat şi/sau:

Ø                                          Înmânarea câte unui formular de negociere către fiecare ofertant, prin care sunt indicate elementele de cost, comisioane şi marje ale dobânzilor care se doresc a fi negociate;

Ø                                          Pauză pentru completarea formularelor de negociere de către fiecare ofertant în parte;

Ø                                          Depunerea de către ofertanţi, simultan, a formularelor de negociere completate în plic închis şi, imediat, deschiderea şi citirea lor publică de către Comisie;

Ø                                          Daca situaţia nu permite prezenta tuturor ofertanţilor simultan, negocierea poate fi purtată de către consilierul financiar al municipalitatii la sediul ofertanţilor in funcţie de disponibilitatea acestora.

 • Examinarea ofertelor prezentate de ofertanţii calificaţi şi stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective, dacă este cazul;
 • În urma aplicării grilei de punctaj din caietul de sarcini, se va întocmi clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanţilor, in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut;

 

3.   Etapa negocierii tuturor clauzelor contractuale si semnarea contractelor

 

 • In cadrul acestei etape are loc negocierea cu ofertantul primul clasat a tuturor clauzelor contractuale in vederea definitivării cadrului contractual si are loc semnarea contractelor;
 • In situaţia in care exista clauze contractuale divergente ce nu pot fi soluţionate prin negociere si care sunt considerate esenţiale pentru Municipalitate, in vederea minimizării riscurilor contractuale, Municipalitatea isi rezerva dreptul de a înceta negocierile cu acest ofertant si de a începe negocierile cu ofertantul aflat pe locul al doilea.
 • Semnarea contractelor.

 

 

 

 

Lista grupurilor financiare cărora le vor fi transmise invitaţia de participare [1]:

 

 1. Alpha Finance Romania S.A.
 1. ABN AMRO Bank
 1. BCR Securities SA
 1. BANC POST S.A.
 1. BRD Securities SA
 1. Banca Comerciala Romana S.A.
 1. BT Securities SA
 1. Banca Transilvania S.A.
 1. CAIB Securities SA
 1. BRD - Groupe Societe Generale S.A.
 1. Dexia Kommunalkredit Bank
 1. Raiffeisen Bank
 1. Finans Securities SA
 1. CitiBank
 1. HSBC Bank
 1. Alpha Bank
 1. ING Baring Securities (Romania) S.A.
 1. FinansBank
 1. Intercapital Invest SA
 1. HVB Bank
 1. Raiffeisen Capital & Investment SA
 1. Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A.
 1. Sanpaolo IMI Bank Romania
 1. OTP Bank
 1. UniCredit Bank
 1. ING Bank N.V. - Sucursala Bucuresti
 1. Volksbank
 1. Piraeus Bank

 

 

 

 [1] La cerere, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei poate fi transmisă şi altor organizaţii financiare interne sau internaţionale, societăţi de servicii de investiţii financiare sau societăţi bancare