Hotărârea nr. 387/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TREI FÂNTÂNI CVARTAL 132 PARCELELE 1/1/2(4697/17/1/2) 1/1/1-1/2-1/2-1/2-1/1/2-1/1-1/2-1/2(4697/19/1/1-4697/27/2-4697/24/2-4697/18/3-4697/19/1/2-4697/18/2-4697/17/2-4697/19/2) întocmit în vederea construirii unei staţii de incinerare a deşeurilor industriale şi spitaliceşti periculoase de tip "hoval multizone" cu o capacitate totală de incinerare de 11.300 tone/an pe teren aflat în proprietate private persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA TREI FÂNTÂNI, CVARTAL 132 PARCELELE 1/1/2(4697/17/1/2), 1/1/1-1/2-1/2-1/2-1/1/2-1/1-1/2-1/2(4697/19/1/1-4697/27/2-4697/24/2-4697/18/3-4697/19/1/2-4697/18/2-4697/17/2-4697/19/2)

întocmit în vederea construirii unei staţii de incinerare a deşeurilor industriale şi spitaliceşti periculoase de tip “hoval multizone” cu o capacitate totală de incinerare de 11.300 tone/an,

pe teren aflat în proprietate private persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

- nota de fundamentare nr.78952/25.10.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea nr.13848/17.02.2006 prin care SC AVAND SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Trei Fantani, cvartal 132;

- Certificatul de Urbanism nr. 2234 din 09.06.2005 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

-  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 24.02.2006 ;

- avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apă Canal Iaşi nr. 16072 din 17.08.2005, avizul SC E-ON SA nr.1805/18.10.2006, avizul SC DISTRIGAZ SA nr.12944/12.08.2005, avizul de apărare civilă nr.620.157 din 18.10.2006, avizul SC ROMTELECOMA SA nr. 234/10755/1003 din 11.08.2005, avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Ť Mihail Grigore Sturdza ť nr.600207-2 din 18.10.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică nr.13938 din 17.10.2006, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.8/01.08.2006 şi Avizul Unic nr.102/PUD/2006 ;

 

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-  prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-  Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA TREI FÂNTÂNI, CVARTAL 132 PARCELELE 1/1/2(4697/17/1/2), 1/1/1-1/2-1/2-1/2-1/1/2-1/1-1/2-1/2(4697/19/1/1-4697/27/2-4697/24/2-4697/18/3-4697/19/1/2-4697/18/2-4697/17/2-4697/19/2) întocmit în vederea construirii unei staţii de incinerare a deşeurilor industriale şi spitaliceşti periculoaese de tip “hoval multizone” cu o capacitate totală de incinerare de 11.300 tone/an pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 8264,45mp.(Anexa 5).

ART.2         Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi strada Trei Fântâni , cvartal 132, parcelele 1/1/2(4697/17/1/2), 1/1/1-1/2-1/2-1/2-1/1/2-1/1-1/2-1/2(4697/19/1/1-4697/27/2-4697/24/2-4697/18/3-4697/19/1/2-4697/18/2-4697/17/2-4697/19/2).

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare Urbană;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       S.C.AVAND S.R.L. - Paşcani, str.Grădiniţei nr.1;

-        

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.387

din 30 octombrie 2006