Hotărârea nr. 386/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu alta destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str. Pinului nr.6 către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi I

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea în  folosinţă gratuită a spaţiului cu alta destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. Pinului nr.6  către

 Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi I

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

          - nota de fundamentare nr.19304/23.10.2006 întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ;

          - solicitarea nr. 18592/11.10.2006 înaintată de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi I ;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

HOTĂRĂŞTE    :

 

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Iaşi, str. Pinului nr. 6, compus din suprafaţă utilă totală de 195,64 mp şi a terenului aferent, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi I, pe o perioada de 5 ani.

          Art. 2 - Mitropolia Moldovei şi Bucovinei va executa toate lucrările necesare în vederea menţinerii în perfectă stare de funcţionare a imobilului din str. Pinului nr. 6. Situaţiile de lucrări vor fi prezentate anual către D.A.P.P.P. în vederea verificării.

          Art. 3 -  În situaţia în care, în termen de 1 an de zile de la data aprobării folosinţei gratuite, nu s-au demarat aceste lucrări, hotărîrea îşi încetează valabilitatea.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.A.P.P.P. ;

-       Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi I - Iaşi, str.Pinului nr.6.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.386

din 30 octombrie 2006