Hotărârea nr. 377/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA SĂLCIILOR NR.8 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI,STRADA SĂLCIILOR NR.8

întocmit în vederea construirii unei locuinţe

pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.49940/19.10.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea 49940 din 03.07.2006 prin care Pascal Mihai si Zamoşteanu Alexandru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi,strada Salciilor nr.8;

- Certificatul de Urbanism nr. 444/16.02.2006 eliberat de Primăria Municipiului Iasi;

-  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 12.07.2006 ;

- avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apă-canal nr.4859 din 07.03.2006, avizul SC E-ON SA nr.177/20.03.2006, avizul SC DISTRIGAZ SA nr.347 din 13.03.2006, avizul SC CET SA, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/2207/286 din 10.03.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publica Iaşi nr.2480 din 28.02.2006, avizul Comisiei Municipale de circulaţie nr.46793/21.06.2006, avizul de protecţie civilă nr.620079/3 din 29.06.2006, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.5748/29.06.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 86/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-   Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA SĂLCIILOR NR.8 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 391,60mp.(Anexa 5).

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi strada Sălciilor nr.8.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarul Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare Urbană;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       PASCAL MIHAI şi ZAMOŞTEANU ALEXANDRU - Iaşi, str.Libertăţii nr.4, bl.658,sc.D,et.4,ap.19.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.377

din 30 octombrie 2006