Hotărârea nr. 374/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 43 50 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7 bl. I5 sc.D apt.2 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. A&A LONGAVIT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 43,50 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7, bl. I5, sc.D, apt.2, parter, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. A&A LONGAVIT S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere;

-                          iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                          nota de fundamentare nr.67230/18.10.2006 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         cererea nr. 67230/13.09.2006, prin care S.C. A&A LONGAVIT S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 43,50 mp, situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7, bl. I5, sc.D, apt.2, parter,  pentru extinderea spaţiului comercial situat la această adresă;

-  Certificatul de Urbanism nr. 4095/08.09.2006, precum şi Avizul 52210/10.07.2006, privind studiul de volumetrie, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Iaşi;

-         raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-         H.C.L. nr. 465/19.12.2005, precum şi procesul - verbal de negociere a redevenţei valorice a concesiunii nr. 67230/17.10.2006;

-         art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-         art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-         prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

-         art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-         prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-         art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 43,50 mp, situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7, bl. I5, sc.D, apt.2, parter, cu o valoare de 31.804 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7, bl. I5, sc.D, apt.2, parter, este de 207 Euro/mp sau 731,13 RON/mp respectiv 31.804 RON sau 9.005 Euro pentru suprafaţa totală de 43,50 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 43,50 mp, situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7, bl. I5, sc.D, apt.2, parter, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. A&A LONGAVIT S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 914 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii, conform procesului - verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 67230/ 17.10.2006.                    .

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 35, alin. b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                          Prefectului Judeţului Iaşi;

-                          Primarului Municipiului Iaşi;

-                          Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-                          Serviciul venituri din contracte;

-                          Serviciul cadastru;

-                          S.C.A&A LONGAVIT S.R.L. IASI - Iaşi, şos.Păcurari nr.37, bl.543B,sc.B,et.3,ap.3.

-                           

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.374

din 30 octombrie 2006