Hotărârea nr. 37/2006

HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al COMPLEXULUI HOTELIER MUNICIPAL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al

COMPLEXULUI HOTELIER MUNICIPAL

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere :

Hotărârea Consiliului Local nr.443/05.12.2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006;

Evoluţia încasărilor Complexului Hotelier Municipal la bugetul local în anii precedenţi;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

Având în vedere referatul de specialitate de către Direcţia Pieţe;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea hotelieră autofinanţată pe anul 2006, conform anexei:

-         La venituri - 411,91 (mii lei)

-         La cheltuieli - 411,91 (mii lei)

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru ducere la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.37

din 31 ianuarie 2006