Hotărârea nr. 369/2006

HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din H.C.L.nr.471/2005 privind vânzarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân ridicate de pe raza administrativă a municipiului şi trecute în domeniul privat al Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea art.2 din H.C.L.nr.471/2005 privind vânzarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân ridicate de pe raza administrativă a municipiului şi trecute în domeniul privat al Primăriei Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică - Serviciul Reglementare Transporturi Urbane;

-       prevederile art.8 şi 10 din Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările ulterioare - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;

-       prevederile art.16 şi 17 din Hotărârea de Guvern nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1 Se completează comisia pentru evaluarea şi valorificarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân trecute în domeniul privat al Municipiului Iaşi în baza Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Iaşi, cu ing.Marius Sîrbu - şef Secţie mecanizare din cadrul Direcţiei de Servicii

Publice Municipale Iaşi.

        Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Direcţiei de Servicii Publice Municipale

-       ing.Marius Sîrbu - şef Secţie mecanizare din cadrul Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi.

 

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.369

din 30 octombrie 2006