Hotărârea nr. 368/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post de inspector clasa I grad principal treapta 1 în consilier clasa I grad superior treapta 1 la Biroul Organizare Evenimente Speciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transformării unui post de inspector clasa I, grad principal, treapta 1 în consilier clasa I, grad superior, treapta 1 la Biroul Organizare Evenimente Speciale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.66535/12.09.2006 întocmit de Biroul Organizare Evenimente Speciale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Legea nr.251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă transformarea unui post de inspector clasa I, grad principal, treapta 1 în consilier clasa I, grad superior, treapta 1.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului Resurse Umane;

-       Biroul Organizare Evenimente Speciale.

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.368

din 30 octombrie 2006