Hotărârea nr. 366/2006

HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-   iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                     nota de fundamentare nr.70803/26.09.2006 întocmită de Direcţia Tehnică;

-   raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-   raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-  prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- prevederilor art.29 (5) din Legea nr.478/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive;

-  Hotărârea nr.954/2001 privind avizarea jocurilor de artificii;

- prevederilor art.70 lit. "g" din O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificată;

-  art.2 (17), (28), (29) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, actualizată si republicată;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 2006 privind depunerea solicitărilor pentru organizarea jocurilor de artificii să fie adresată Primariei Municipiului Iaşi, prin Registratura Generală, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data desfăşurării evenimentului ;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Pe teritoriul Municipiului Iaşi, organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa II, III si IV precum şi T1 şi T2 este permisă numai cu acordul primarului şi în condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.2 - Prin acordul primarului se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora şi perioada de desfăşurare, precum şi măsurile de ordine publică.

Art.3 - Se pot utiliza în condiţiile legii, materialele prevăzute la art.1, în noaptea de Revelion (31 decembrie - 01 ianuarie) fără acordul primarului.

Art.4 - Solicitările pentru organizarea jocurilor de artificii se adresează Primariei Municipiului Iaşi, prin Registratura Generală, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data desfăşurării evenimentului, conform modelului din Anexa 1.

Art.5 - Se stabileşte taxa de 500,00 lei/10 minute sau subdiviziuni care se va achita de către solicitant la casieria D.E.F.P.L. Iaşi sau prin virament.

Art.6 - Sunt exceptate de la plata taxei stabilite la art.5, evenimentele de interes local, naţional sau internaţional, precum şi manifestaţiile cultural-sportive importante desfăşurate în colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi.

Art.7 - Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului Iaşi, cu încalcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500,00 - 2500,00 lei.

Art.8 - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit de Primarul Municipiului Iaşi.

Art.9 - Prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr.180/2002 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                     Prefectului Judeţului Iaşi;

-                     Primarului Municipiului Iaşi;

-                     Direcţia Tehnică;

-                     Serviciul Administrare Urbană;

-                     Centrul de Informaţii Cetăţeni pentru aducerea la cunoştinţa publică.

 

              CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.366

din 30 octombrie 2006

ANEXA NR.1 la Hotărârea nr.366 din 30 octombrie 2006

 

CERERE TIP

pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în Municipiul Iaşi

 

 

·        ...................*) cu domiciliul/sediul în localitatea

........ strada ........... nr. ... bloc .. sc. .. sector/judeţ ....... tel/fax .......... .

·        Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ...........

·        Cod fiscal ............. .

·        Banca ............... cont ...............

·        Reprezentată prin .......................**)

funcţia ......... Cod numeric personal / seria / nr. carte identitate / nr. buletin

de identitate ........./ ....../ ..... .

*) denumirea persoanei fizice şi juridice

**) numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică.

 

Declar pe propria răspundere că în data de _________________________în locaţia

_______________________________________________________________________

___________________________ la ora ________ desfăşor jocuri de artificii cu durata

de _____________ minute.

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţie, declar pe propria răspundere, cunoscând

prevederile art.292 Cod Penal, că datele din această cerere sunt reale şi complete.

                        

 

DATA ____________                                  SEMNĂTURA