Hotărârea nr. 362/2006

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 2 mp situat în Iaşi str. General Berthlot nr. 6 către Organizaţia judeţeană "Henri Coandă" a cadrelor militare în rezervă şi în retragere Iaşi în vederea amplasării unei plăci comemorative.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 2 mp situat în Iaşi, str. General Berthlot, nr. 6, către Organizaţia judeţeană “Henri Coandă”  a cadrelor militare în rezervă şi în retragere Iaşi, în vederea amplasării unei plăci comemorative.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.69310/10.10.2006 întocmită de Serviciul cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-            adresa nr. 177/20.09.2006 a Organizaţiei judeţene “Henri Coandă”  a cadrelor militare în rezervă şi în retragere Iaşi, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr. 69310/21.09.2006;

-         certificatul de urbanism nr. 3658/17.08.2006;

-         art. 17 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-         art. 38 şi 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-         prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-         prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 2 mp situat în Iaşi, str. General Berthlot, nr. 6, către Organizaţia judeţeană “Henri Coandă”  a cadrelor militare în rezervă şi în retragere Iaşi, în vederea amplasării unei plăci comemorative.

Art. 2 - Termenul de începere a lucrării este de 12 luni de la adoptarea prezentei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Iaşi. În caz contrar va fi retrasă folosinţa asupra terenului.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţia de Dezvoltare Urbană;

-                         Serviciul Cadastru;

-                         Organizaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Iaşi - Iaşi, str.Florilor nr.18.

-                          

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.362

din 30 octombrie 2006