Hotărârea nr. 359/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate la Baia publică şi a Regulamentului de funcţionare a acestui obiectiv

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate la Baia publică şi

a Regulamentului de funcţionare a acestui obiectiv

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

- nota de fundamentare întocmită de D.A.P.P.P.nr 18.240/4.10.2006;

- avizul Biroului Analiză Economică şi Avizări Tarife din cadrul DEFPL nr. 72.899/4.09.2006;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-  H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere amendamentul propus de către Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi, prin care la Regulamentul de funcţionare a acestui obiectiv, reguli pentru utilizatori, Anexa 2, litera B, pct.2, se propune adăugarea - actelor cu conotaţie sexuală;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Activitatea de administrare şi exploatare a Băii publice se va efectua de DAPPP - Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prin gestiune directă.

Art. 2   Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate la Baia publică, din str. Uzinei nr. 68, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 3  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Băii publice, cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.    

Art. 4   Se aprobă ca, pentru nerespectarea regulilor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Băii publice, să se aplice o amendă de 50 lei. Se împuternicesc inspectorii, administratorul şi lucrătorii comerciali ai DAPPP să aplice aceste amenzi.

Art. 5  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu  în suprafaţă de 56,26 mp, situat în incinta Băii publice.

Art. 6  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.A.P.P.P.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.359

din 30 octombrie 2006

 

   ANEXA 1 la Hotărârea nr.359 din 30 octombrie 2006

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate la Baia publică şi a Regulamentului de funcţionare a acestui obiectiv

 

 

nr.crt.

denumire serviciu

tarif

1

duş social (sapun, şampon, papuci)

     2 lei/pers.

2

duş, bazin (prosop, sapun, şampon, papuci, cască )

   10 lei/pers

3

duş, sauna (1 h), bazin (prosop, sapun, şampon, papuci, cască )

   20 lei/pers

4

duş, sauna (30 min), bazin (prosop, sapun, şampon, papuci, cască )

   16 lei/pers

5

duş, sauna (1 h) (prosop, sapun, şampon, papuci, cască )

   12 lei/pers

6

duş, sauna (30 min ) (prosop, sapun, şampon, papuci, cască )

     8 lei/pers

7

masaj cu crema pt. masaj

   16 lei/pers/50 min

8

abonament duş, sauna ( 1 h) , bazin - 10 intrari

 190 lei/pers

9

abonament duş, sauna ( 30 min) , bazin - 10 intrari

 150 lei/pers

10

abonament duş, bazin  - 10 intrari

   95 lei/pers

11

abonament duş, sauna ( 1h ) - 10 intrari

 110 lei/pers

12

abonament duş, sauna ( 30 min)- 10 intrari

   75 lei/pers

13

abonament masaj - 10 şedinţe de 50min

 150 lei/pers

14

rezervare saună mică în exclusivitate  timp de 1 h

(se plateşte şi tariful pt. duş, bazin pt fiecare persoană)

 110 lei

15

rezervare saună mare în exclusivitate  timp de 1 h

(se plateşte şi tariful pt. duş, bazin pt fiecare persoană)

  220 lei

16

cursuri înot organizate, 1 h

   13 lei/pers

17

inchiriere halat

     5 lei/buc.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă

 

     ANEXA 2 la Hotărârea nr.359 din 30 octombrie 2006

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate la Baia publică şi a Regulamentului de funcţionare a acestui obiectiv

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

BĂII PUBLICE

 

Program funcţionare:

marti - vineri         -  8.00   - 20.00

sîmbătă, duminică - 8.00   - 21.00

luni închis - zi de întreţinere, se desfăşoară activităţi specifice de întreţinere, curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie.

program duş social - marti - vineri între orele 8.00 - 10.00

 

Marţi, joi şi duminică        - au acces persoane de sex feminin  

Miercuri, vineri, sîmbătă  - au acces persoane de sex masculin

 

 

Reguli pentru utilizatori:

 

A.

·        procurarea biletelor necesare fiecărui serviciu prestat se face la intarea în incinta băii, la casierie

·        hainele se depun la garderoba. Personalul de serviciu nu răspunde de păstrarea bunurilor de valoare rămase în hainele predate la garderobă

·        bunurile de valoare se depun în casetele special amenajate

·        accesul în bazinul de inot de face numai în costumul  de baie al clientului

·        înainte de intrarea în bazin sau la saună este obligatorie folosirea duşului

·        casca de baie este obligatorie la intrarea în bazin

·        intrarea şi efectuarea saunei se face pe propria răspundere sau cu avizul medicului cardiolog

·        este obligatorie folosirea şlapilor în incinta băii

·        la deteriorarea oricărui bun din incinta băii, persoana care a propus paguba este obligată să înlocuiască sau să achite valoarea bunului distrus.

·        folosirea produselor cosmetice proprii la duşuri, cabinet masaj se face pe propria răspundere

·        folosirea substanţelor aromatice la saună se face pe propria răspundere

 

B.

·        este interzisă intrarea în incinta băii sub influenţa băuturilor alcoolice sau cu bauturi alcoolice

·        este interzisă  folosirea în incinta băii a limbajului sau gesturilor obscene, actelor cu conotaţie sexuală;

·        este interzis fumatul

·        este interzis consumul de produse alimentare în bazinul de înot sau în saune

·        este interzisă micţiunea şi defecarea în bazin

·        este interzis săritul în bazin

·        este interzică folosirea în bazin a produselor cosmetice şi a altor produse similare

·        este interzisă intrarea în bazin cu leziuni, plăgi deschise, boli transmisibile, dermite sau dermatoze

·        este interzisă intrarea copiilor sub 10 ani în bazin, fără însoţitor

·        este interzisă intervenţia la instalaţia electrică, saune, termică şi de apă - canal

·        este interzisă folosirea unor servicii pentru care nu s-a achitat tariful corespunzător

 

  C. Reguli suplimentare pentru utilizatorii duşurilor sociale

·        accesul la duşuri are loc după efectuarea unui control de către asistenţii medicali ai DAPPP. În cazul în care se depistează boli transmisibile, dermite sau dermatoze, plăgi deschise, pediculoză sau alte boli asemănătoare, personalul de specialitate va interzice accesul acestora în incinta băii

·        durata unui duş: max. 30 min

 

Nerespectarea regulilor cuprinse la punctul B al prezentului Regulament se sancţionează cu amendă.

 

 

Reguli pentru personalul de deservire

 

·        Să respecte şi să aplice ORDINUL nr. 536/1997, emis de Ministerul Sănătăţii,  pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

·        Să respecte şi să aplice prevederile Ordonenţei  nr. 71/ 29 august 2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi HG 955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG 71/2002

·        Să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primariei Municipiului Iaşi - DAPPP

·        Să respecte sarcinile trasate prin fişele posturilor

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă