Hotărârea nr. 357/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului "ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI IAŞI"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului “ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI IAŞI”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       raportul de specialitate nr.78441/23.10.2006 întocmit de S.C.CET IAŞI S.A.;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.272 din 22.07.2002 prin care s-a aprobat trecerea în domeniul public al Municipiului Iaşi a reţelelor de termoficare şi darea acestora în administrarea S.C.” CET IASI” S.A., conform Legii nr.213/1998 anexa 1, pct.III;

-       prevederile Hotărârii Guvernului nr.462/2006, publicată în Monitorul Oficial nr.388/2006 privind aprobarea programului “Termoficare 2006 - 2009, calitate şi eficienţă” având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă studiul “ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI IAŞI” .

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       S.C.CET IAŞI S.A.;

-       Direcţiei Tehnice.

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.357

din 30 octombrie 2006