Hotărârea nr. 356/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în Municipiul Iaşi

 

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                               iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                               referatul de specialitate nr.79549/27.10.2006 întocmit de Direcţia Tehnică;

-                               raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-  prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

- Decizia nr.1321/03.10.2006 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind aprobarea preţului local de referinţă pentru localitatea Iaşi;

Având în vedere amendamentele propuse şi votate în cadrul şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 2006, după cum urmează :

-                  preţul local al energiei termice facturată populaţiei de 175,00 lei/Gcal, inclusiv TVA.;

-                  subvenţia unitară ce trebuie suportată de la Bugetul local â minim 15%;

-                                                                    preţul local al energiei termice facturată populaţiei intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă :

-                  preţul local al energiei termice facturată populaţiei de 175,00 lei/Gcal, inclusiv TVA.;

-                  subvenţia unitară ce trebuie suportată de la Bugetul local â minim 15%.

Art. 2 - Preţul local al energiei termice facturată populaţiei intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                 Prefectului Judeţului Iaşi ;

-                 Primarului Municipiului Iaşi ;

-                 Direcţiei Tehnice ;

-                 Serviciului Administrare Urbană ;

-                 S.C.CET IAŞI S.A..

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.356

din 30 octombrie 2006