Hotărârea nr. 355/2006

HOTĂRĂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

 

       Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

       Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.78765/24.10.2006 întocmit de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        O.U.G.45/2003 – privind Finanţele Publice Locale;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

 

 

               La venituri in suma de 9425,23 mii ron:

 

04.02.04 Sume alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale

 

+1054,24 mii ron

 

 

 

 

11.02.02 Sume defalcate din TVA                         

 

+5206 mii ron

pentru finanţarea cheltuielilor de personal învăţământ

 

 

 

 

 

 

 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

 

+3124,57 mii ron

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.03 Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei

 

+39,92 mii ron

37.02.01 Donaţii şi sponsorizari

 

+0,5 mii ron

 

 

La cheltuieli în sumă de 9425,23 mii ron:

 

 

         

65.02.10 Invăţământ ( ch personal )

 

 +5206 mii ron

65.02.71 Invăţământ (ch de capital)

 

 +2330  mii ron

 

 

 

65.02.20 Invăţământ (donaţii şi sponsorizări)

 

 +0,5 mii ron

 

 

 

84.02.20 Transporturi (străzi)

 

 +900 mii ron

68.02.71 Asigurări şi asistenţă socială (Creşe)

 

 +100 mii ron

 

 

 

70.02.20 Servicii şi dezvoltare publică 

 

 +400 mii ron

67.02.20 Cultura, recreere şi religie

 

 +300 mii ron

 

 

 

74.02.20 Protecţia mediului

 

 +148,81 mii ron

 

 

 

81.02.40 Combustibili şi energie

 

 +39,92 mii ron

 

 

Art. 2 Majorarea fondului de rezervă

 

                  

70.02.71 Locuinţe, servicii şi

54.02.50 Fond de rezervă

dezvoltare publică

 

-300 mii ron

+300 mii ron

 

 

68.02.71 Asigurări şi asistenţa socială (Creşe)

54.02.50 Fond de rezervă

-100 mii ron

+100 mii ron

 

 

 

 

          Art 3. Alocarea unor sume din fondului de rezervă

 

 

54.02.50 Fond de rezervă

74.02.20 Protecţia mediului

-51,19 mii ron

+51,19 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

65.02.20 Invaţământ

-273 mii ron

+273 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezervă

65.02.57 Invăţământ

-24 mii ron

+24 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezervă

65.02.70 Invăţământ

-110 mii ron

+110 mii ro

 

 

54.02.50 Fond de rezervă

66.02.71 Sănătate

-130 mii ron

+130 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezervă

68.02.59 Asigurari şi asistenţă socială

 

(DAC- fundaţii)

-100 mii ron

+100 mii ron

 

Art.4 : Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Directiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi;

-       Directiei Economice şi Finanţe Publice Locale;

-       Direcţiei Tehnice.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.355

din 30 octombrie 2006