Hotărârea nr. 353/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului acad.prof.dr.VALERIU D.COTEA preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi,

domnului acad.prof.dr.VALERIU D.COTEA,

preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere;

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare întocmită de Biroul de cultură, sport, culte şi ONG-uri;

-       referatul de specialitate nr.77797/19.10.2006 întocmit de Biroul de cultură, sport, culte şi ONG-uri;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de cultură, învăţământ, culte a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Laudatio semnat de prof.univ.dr.Gerard Jităreanu, Rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi, domnului acad.prof.dr.VALERIU D.COTEA, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Comunicare;

-       Biroului de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.353

din 30 octombrie 2006