Hotărârea nr. 352/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului SERGIU TUDOSE actor excepţional al Teatrului Naţional Iaşi

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi,

domnului SERGIU TUDOSE,

actor excepţional al Teatrului Naţional Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere;

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare întocmită de Biroul de cultură, sport, culte şi ONG-uri;

-       referatul de specialitate nr.77798/19.10.2006 întocmit de Biroul de cultură, sport, culte şi ONG-uri;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de cultură, învăţământ, culte a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Laudatio întocmit de prof.dr.Ştefan Oprea, critic de teatru;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi, domnului SERGIU TUDOSE, actor la Teatrul Naţional Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Comunicare;

-       Biroului de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.352

din 30 octombrie 2006