Hotărârea nr. 351/2006

HOTĂRÂRE pentru respingerea solicitării privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului din Iaşi str.Vasile Conta nr.9

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru respingerea solicitării privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului din Iaşi, str.Vasile Conta nr.9

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea făcută în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2006 privind includerea pe ordinea de zi a informării şi exercitării sau neexericitării dreptului de preemţiune pentru imobilul din Iaşi, str.Vasile Conta nr.9;

Având în vedere votul consilierilor municipali liber exprimat în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2006 pentru neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului din Iaşi, str.Vasile Conta nr.9;

Având în vedere informarea întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere cererea nr.67742/15.09.2006 a domnului Jinga Radu, cu domiciliul în Iaşi, str.Cişmeaua Păcurari nr.1A, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul din str.Iaşi, str.Vasile Conta nr.9;

Având în vedere adresa Ministerului Culturii şi Cultelor privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul din Iaşi, str.Vasile Conta nr.9;

Având în vedere prevederile Legii nr.422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se respinge solicitarea privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului din Iaşi, str.Vasile Conta nr.9,  de către Consiliul Local Municipal Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.A.P.P.P.;

-       JINGA RADU - Iaşi, str.Cişmeaua Păcurari nr.1A.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.351

din 28 septembrie 2006