Hotărârea nr. 347/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 113 mp situat în Iaşi - Str. Sf. Lazăr conform planului anexat precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 113 mp situat în Iaşi - Str. Sf. Lazăr, conform planului anexat, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L., în vederea extinderii construcţiei existente.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.31027/27.09.2006 întocmită de Serviciul Cadastru;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea nr. 31027/19.04.2006, prin care S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 113 mp, situat în Iaşi - Str. Sf. Lazăr, conform planului anexat,  în vederea extinderii construcţiei existente;

- Certificatul de Urbanism nr. 2865/20.07.2005, Autorizaţia de construire nr.418/05.05.2006, precum şi Avizul Unic PUD nr. 120/2005, emis de Consiliul Judeţean Iaşi - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

- H.C.L.nr.455/5 decembrie 2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal reabilitare - zona Centrală Iaşi - zona delimitată de strada Palat, B-dul Anastasie Panu, strada Sf.Lazăr, care cuprinde şi suprafaţa de teren din str. Sf. Lazăr nr.64 - 66;

- art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

- art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

- prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

- art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-    art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completat prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 113 mp, situat în Iaşi - Str. Sf. Lazăr, conform planului anexat .

Art. 2 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 113 mp, situat în Iaşi - Str. Sf. Lazăr, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L., în vederea extinderii construcţiei existente.

Art. 3 - Însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului şi durata concesionării se vor stabili printr-o Hotărâre a Consiliului Local Municipal Iaşi.

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

-       S.C.TERRAMOLD INVEST S.R.L. - Iaşi, str. Săulescu nr.13.

 

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.347

din 28 septembrie 2006