Hotărârea nr. 344/2006

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor active corporale situate în incinta Băii Comunale şi a Grădinii Zoologice în vederea casării acestora

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor active corporale situate în incinta Băii Comunale şi a Grădinii Zoologice în vederea casării acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.70902/27.09.2006 întocmit de D.A.P.P.P.;

- referatul nr.52842/12.07.2006 al Comisiei centrale de inventariere a Primăriei Municipiului Iaşi privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar conform listelor anexate;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- prevederile Ordonanţei nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a actelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale;

- art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se trec din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi activele fixe corporale situate în incinta Băii Comunale şi a Grădinii Zoologice, cuprinse în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile cuprinse în Anexa 1 vor fi supuse procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare, după caz.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.A.P.P.P.;

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.344

din 28 septembrie 2006

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                    

                                                              Anexa 1

 

            Baia Comunala

 

Nr. crt

Denumire

Nr. inventar

Valoare

1

Instalatie interna la punct termic in incinta  Baii Comunale

10222

9.527,79

2

Instalatie interioara abur tehn. In incinta  Baii Comunale

10225

1412,78

3

Racord electric sub 1kw in incinta Baii Comunale

10226

84,52

4

Retele exterioare apa rece alimentare Baia Comunala si Baiai Populara

 

 

5

Racord termic alimentare Baia Comunala si Baia Populara

10228

300,91

6

Retele exterioare apa calda Baia Comunala si Baia  Populara

10229

2,67

 

 

7

Punct termic Baia Comunala

12104

30,00

8

Imprejmuire plasa sirma Baia Comunala

1529

0,32

9

Imprejmuire Baia Comunala

1701

54,27

10

Instalatie tehnologica apa calda Baia Populara

177

34,65

11

Instalatie termica apa calda Baia Comunala.

179

17,47

 

Gradina Zoologica

      

Nr. crt.

Denumire

Nr. inventar

Valoare

1

Cladire Grdina Zoologica

10081

81620

2

Atelier Gradina Zoologica

10082

12980

3

Magazie Gradina Zoologica

10083

795

4

Grup sanitar

Gradina Zoologica

10084

1774,08

5

Rezervor Gradina Zoologica

10085

2400

6

Grajd Gradina Zoologica

10086

7040

7

Gard imprejmuire Gradina Zoologica

10087

341,31

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă