Hotărârea nr. 342/2006

HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.16334/19.09.2006 a D.A.P.P.P.;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- prevederile art.32 alin.4, din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii locuinţei, nr.114/1996;

- prevederile art.38, art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se evacuează nominal, persoanele care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P., conform Anexei nr.1, care face parte din această hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.A.P.P.P.;

-       Serviciul Gestionare Fond Imobiliar de Stat

-       persoanelor prevăzute în Anexa nr.1 prin Serviciul Gestionare Fond Imobiliar de Stat.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.342

din 28 septembrie 2006

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.342 din 28 septembrie 2006

privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.

 

Nume, prenume

Adresa locuinţei ocupate fără forme legale

HORODINSCHI CLAUDIA MIHAELA

Iaşi, str.V.Lupu nr.42

HORODINSCHI DUMITRU

Iaşi, str.V.Lupu nr.42

HORODINSCHI DIANA

Iaşi, str.V.Lupu nr.42

HORODINSCHI ALINA GABRIELA

Iaşi, str.V.Lupu nr.42

HORODINSCHI BOGDAN

Iaşi, str.V.Lupu nr.42

HORODINSCHI MIHAELA – LUIZA

Ěaşi, str.V.Lupu nr.42

HORODINSCHI MĂDĂLINA – IOANA

Iaşi, str.V.Lupu nr.42

IACOB GABRIELA

Iaşi, str.Decebal nr.1, cămin Decebal – Cantemir, et.3, ap.93

IACOB ŞTEFAN INGEMAR

Iaşi, str.Decebal nr.1, cămin Decebal – Cantemir, et.3, ap.93

IACOB CLAUDIU MIHAI

Iaşi, str.Decebal nr.1, cămin Decebal – Cantemir, et.3, ap.93

IACOB EDUARD

Iaşi, str.Decebal nr.1, cămin Decebal – Cantemir, et.3, ap.93

IFTINUŢĂ VIORICA

Iaşi, str.Decebal nr.1, cămin Decebal – Cantemir, et.3, ap.84

IFTINUŢĂ NICOLETA GABRIELA

Iaşi, str.Decebal nr.1, cămin Decebal – Cantemir, et.3, ap.84

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă