Hotărârea nr. 338/2006

HOTĂRÂR E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a spatiilor de joacă pentru copii aflate pe domeniul public din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                  

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂR E

privind aprobarea Regulamentului de organizare  şi functionare a spatiilor de joacă

pentru copii aflate pe domeniul public din Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- referatul de specialitate nr.68549 din 19.09.2006 întocmit de Directia Tehnică;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1100 / 2003 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

-  Prescriptia tehnică PT R 19 din 2002 ,, Cerinte esentiale de securitate privind echipamentele din spatiile de joaca pentru copii ".

          -  art. 38, aliniatul (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

          Având în vedere amendamentul propus de către domnul Anghel Ficu - consilier municipal - privind scoaterea sancţiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă pentru copii, aflate pe domeniul public din Municipiul Iaşi, pentru art.1, punctele j şi k;

          Având în vedere amendamentul propus de către domnul Oajdea Daniel - consilier municipal - privind panoul de informare la intrarea în spaţiul de joacă, la obligaţii ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor de proprietari - schimbarea din “însoţirea copiilor mai mici de 10 ani de către părinţi” în “însoţirea copiilor mai mici de 10 ani de către adulţi”;

          Având în vedere votul consilierilor pentru proiectul şi amendamentele propuse;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. - Se aprobă ,, Regulamentul de organizare şi functionare a spatiilor de joacă pentru copii de pe raza Municipiului Iasi “ - anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre;

          Art.2.- Se împuterniceste Politia Comunitară  pentru constatarea şi sanctionarea  actelor de vandalism şi pentru respectarea ,, Regulamentului de organizare şi functionare a spatiilor de joacă pentru copii” de către cetateni si asociatiile de proprietari.

Anexam inventarul şi harta cu localizarea spatiilor de joacă din Municipiul Iasi.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi;

-       S.C.Salubris S.A.Iaşi;

-       Poliţiei Comunitare;

-       Serviciul Resurse Umane;

-       Biroul Asociaţii Proprietari;

-       Centrul de Informaţii Cetăţeni, pentru aducerea la cunoştinţa publică.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.338

din 28 septembrie 2006

 

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.338 din 28 septembrie 2006

 

Regulament de organizare şi functionare a spatiilor de joacă pentru copii

pe raza Municipiului Iasi

 

Având în vedere Hotărirea de Guvern nr. 1102/2003 privind regimul de introducere pe piata şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement, standardele europene SR EN 1176/2002 ,, Echipamente pentru spatii de joacă "  şi prescriptia tehnică PT R 19/ 2002,, Cerinte de securitate privind echipamentele din spatiile de joacă pentru copii" care prevăd reguli stricte de întreţinere şi utilizare a echipamentelor din spaţiile de joacă pentru copii se impune prezentul regulament.

Definitii:

-         echipament pentru spatii de joacă - echipament pentru agrement conceput sau destinat pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizică a fiintei umane şi destinat folosirii pe un spatiu colectiv de joacă temporar sau permanent;

-         spatiu de joacă - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel putin un echipament pentru spaţiile de joacă;

-         detinătorul spatiului de joacă - persoană fizică sau juridică care are în administrare un spaţiu de joacă;

 

   Art. 1. OBLIGATIILE CETATENILOR SI ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI:

a) să respecte programul de functionare afisat la intrarea în spaţiul de joacă, pentru care anexam conţinutul panoului de informare.

b ) să respecte limita de vârstă inscriptionata pe echipament sau panoul de informare

c) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă

d) sa nu intre în spaţiul de joacă cu cîini si biciclete

e) să nu consume băuturi alcolice în spatiul de joacă

f) să nu stationeze în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement

g) să nu distrugă echipamentele şi  împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii

      h) să nu scuture covoare, usuce rufe pe imprejmuire si echipamentele din sp. joaca

i) să nu mute mobilierul urban: bănci, cosuri

j ) să anunte compartimentul de specialitate din cadrul primăriei de orice defectiune apărută la echipamente;

k ) să anunte orice accident produs.

l) administratorul asociatiilor de proprietari din imediata apropiere a spatiului de joacă pentru copii ( asociatiile pe o rază de 300 metri ) este obligat să avertizeze locatarii cu privire la respectarea prevederilor prezentului regulament şi răspund în mod direct de respectarea acestuia de către cetăteni. Acesta va desemna o persoană care să închidă / deschidă spatiul de joacă  conform programului de functionare;

 

Art. 2. ATRIBUTII ALE  POLITIEI COMUNITARE:

Să urmărească respectarea prezentului regulament si să aplice sanctiuni:

1 .Sanctionarea nerespectării prevederilor art. 1, lit. a) si b)  cu amendă de la 150 ÷ 300 RON lei

2. Sanctionarea nerespectării prevederilor art.1, lit. c), d), e), f) cu amendă de la 200 ÷400 RON lei

3. Sanctionarea nerespectării prevederilor art. 1, lit. g)  cu amendă de la 500 ÷ 1000 RON lei

4. Sanctionarea nerespectării prevederilor art. 1, lit. h)  cu amendă de la 200 ÷ 400 RON lei

5. Sanctionarea nerespectării prevederilor art  1, lit. i)  cu amendă de la 150 ÷ 300 RON lei

6. Sanctionarea nerespectării prevederilor art. 1, lit. l) cu amendă de la 300 ÷ 500 RON lei

 

În data de 30 a fiecărei luni Politia Comunitară va prezenta, la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei, un raport cu sanctiunile aplicate pentru nerespectarea prezentului regulament de către cetăţeni si asociaţiile de proprietari.

Anexăm inventarul şi harta cu  locatiile spatiilor de joacă pentru copii din Municipiul Iasi.

 

Art. 3. ATRIBUTII ALE  SC SALUBRIS SA:

a)      să includă în programul de lucru spatiile de joacă pentru copii

b) să asigure în permanentă curătenia în spatiile de joacă pentru copii  

 

Art. 4. ATRIBUTII ALE AGENTULUI ECONOMIC  CARE EXECUTA LUCRARI DE REPARATII ( D. S. P. M. Iaşi ):

a) să efectueze lucrarile de reparatii si întretinere conform planificărilor întocmite de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iasi

b) să remedieze defectiunile apărute în cel mai scurt timp posibil

c) sa monteze la intrarea in spatiul de joacă panoul cu regulamentul de organizare si functionare

d) să inscriptioneze pe panoul de informare numărul de inventar al spatiului de joacă

e) să cosească buruienile, sa monteze cosuri de gunoi in fiecare spatiu de joaca

f) să fie autorizat ISCIR pentru a efectua lucrări de reparatii la spatiile de joacă pentru copii

g) să nominalizeze doi muncitori care vor verifica zilnic ( astfel încît verificarea să fie făcută periodic o dată pe lună la fiecare spatiu de joacă ) spatiile de joacă, pentru a remedia ungerea rulmentilor, strîngerea şuruburilor, nivelarea pietrisului, eventuale defectiuni. La sfîrsitul fiecărei săptămîni vor prezenta un raport cu remedierile efectuate.

h) să efectueze lucrările de reparatii în conformitate cu:

-  procedura tehnică de lucru pentru fiecare echipament ( tobogan, balansoar, etc)

- standardele în vigoare SR EN 1176 / 2002 ,, Echipamente pentru spatii de joaca"

- prescriptia tehnică PT R 19/ 2002 -,, Cerinte esentiale de securitate privind echipamentele din spatiile de joacă pentru copii "

- prevederile Hotăririi de Guvern nr. 1100 / 2003 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

i) să prezinte echipamentele şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.

j) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de examinare având la bază procedee de sudare omologate;

k) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

l) să numească responsabil tehnic cu sudura autorizat ISCIR.

m ) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă cu inspectia, lucrările de întretinere si  de reparare;

n) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

Art. 5. ATRIBUTII ALE  DETINĂTORULUI ( CONSILIUL LOCAL ) :

a) să verifice respectarea prezentului regulament şi a legislatiei în vigoare

b) să asigure siguranta şi functionarea corectă a echipamentelor din spatiilor de joacă pentru copii

c) să verifice în permanenta în teren spatiile de joacă, să primească  sesizări ale cetătenilor, să planifice lucrarile de reparatii şi întretinere, să propună amenajarea de noi spatii de joacă, să întocmească documentatiile necesare investitiilor noi.

d) să obţină documentatia tehnică, analiza de risc în exploatare si  studiul de capacitate portantă pentru fiecare echipament şi pentru fiecare spatiu de joacă;

e)  să posede Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR, standardele şi legislatia;

f) să verifice executarea lucrărilor de întreţinere curentă în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere fiecărui  echipament.

g) să prezinte echipamentele,  precum şi documentaţia tehnică prevăzută de Prescripţiile tehnice  la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR-INSPECT

 h) să numească RSVTI - Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a Instalatiilor din spatiile de joacă pentru copii, autorizat de ISCIR-INSPECT, care răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice PT R 19 / 2002 privind siguranţa în funcţionare a acestora.

Art. 6. Sanctiunile pentru nerespectarea prezentului regulament de către cetăteni si asociatiile de proprietari vor fi aplicate de către împuterniciti ai Primarului Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă

Anexa regulament

PANOU DE INFORMARE LA INTRAREA ÎN SPATIUL DE JOACĂ:

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI                                                                 NR. INVENTAR _____

 

 

 


 

    - program  de functionare 8.00 - 21.00

    - limita de vârstă maxim  4÷14 ani

    - însotirea copiilor mai mici de 10 ani de catre adulţi

    - pastrarea curăteniei

    - interzis accesul cu ciini si biciclete

    - interzis consumul de bauturi alcolice, actele de   

      vandalism

   - interzis scuturatul covoarelor

   - interzis mutarea mobilierului urban: banci, cosuri

   - interzis distrugerea echipamentelor, a imprejmuirii

   - interzis stationarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement

 

- aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prezentului regulament de către cetăteni si asociatiile de proprietari

 

 

 

- Politia Comunitară : 0232 / 279.913

- Salvare 961

- Pompieri 981

- Protectia Consumatorului 0232/ 278.233

 

 

 

- nerespectarea programului de functionare - amendă 150 ÷ 300 RON lei

      - nerespectarea limitei de virstă - amendă 150 ÷ 300 RON lei

- aruncarea în spatiile joaca a gunoaielor, rezidurilor - amendă 200 ÷ 400 RON lei

- intrarea cu ciini si biciclete - amendă 200 ÷ 400 RON lei

- consumul de bauturi alcolice - amenda 200 ÷ 400 RON lei

      - stationarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement 200 ÷ 400 RON lei

- distrugerea echipamentelor, acte de vandalism  - amendă 500 ÷ 1000 RON lei

      - scuturatul covoarelor, uscarea imbracamintei pe imprejmuire si echipamente - amendă 200 ÷400 RON lei

- mutarea mobilierului urban: banci, cosuri - amendă 150 ÷ 300 RON lei

- neinformarea si neavertizarea locatarilor, de către administratorul din imediata vecinatate, cu privire la prevederile prezentului regulament, nedesemnarea unei persoane care să inchidă / deschidă sp. joaca conform programului  300 ÷ 500 RON lei