Hotărârea nr. 337/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

pentru străzile din municipiul Iaşi, conform Anexei 1

 

                   Consiliul Local al municipiului Iaşi;

                   Având în vedere :

-  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-  referatul de specialitate nr.69444/22.09.2006 întocmit de Direcţia Tehnică - Biroul Străzi ;

-  raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-  raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-       OG 45/2003 privind finanţele publice locale;

                   -     Legea 500/2002 privind finanţele publice

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi, conform Anexei 1

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Direcţiei Tehnice

-       Direcţiei Investiţii ;

-       Biroul Străzi.

 

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.337

din 28 septembrie 2006

ANEXA 1

la Hotărârea nr.337 din 28 septembrie 2006

 

Nr.

crt.

DENUMIRE

OBIECTIV

Lungime

( m )

Lăţime

( m )

Suprafaţă

( m2 )

Valoarea investiţiei

( RON )

0

1

2

3

4

5

CARTIER AVIAŢIE

1

Str. Lt. Caranda

220

9,00

1.980

326.700

2

Str. Lt. Popovici

310

9,00

2.790

594.000

3.

Str. Zborului

210

9,00

1.890

277.200

4.

Str. Obreja

330

9,00

2.970

343.200

5.

Str. Lt. Negel

270

9,00

2.430

594.000

6.

Str. 7 Oameni

620

9,00

5.580

693.000

7.

Str. Avionului

426

9,00

3.834

668.250

8.

Str. Porumbului

280

9,00

2.520

396.600

TOTAL

2.666

 

23.994

3.892.950

CARTIER MANTA ROŞIE

1.

Str. Manta Roşie

350

6,00

2.100

646.380

2.

Std. Manta Roşie

270

4,00

1.080

259.578

3.

Str. Cazangiilor

440

9,00

3.960

711.018

TOTAL

1.060

 

7.140

1.616.976

CARTIER SMÂRDAN

1.

Str. Barbu Lăutaru

460

8,00

3.680

772.065

TOTAL

460

 

3.680

772.065

CARTIER TĂTĂREAŞI -  MOARA DE VÂNT

1.

Str. Alistar

155

8,00

1.240

159.030

2.

Str.dr.doc.V.Atanasiu

225

7,00

1.575

418.950

 

Str. Moara de Vânt

1350

8,00

10.800

2.750.000

3.

Str. Dragoş-Vodă

120

6,00

720

540.000

TOTAL

1.850

 

14.335

3.867.980

ZONA CENTRALĂ

1.

Bd. Independenţei

1.100

21,00

23.100

1.417.500

2.

Str. Lăpuşneanu

300

12,00

3.600

4.000.000

3.

Str. Gavril Muzicescu

310

21,00

6.510

651.000

4.

Pasaj A.C.B.-Podul de Piatră

530

21,00

11.130

2.240.000

5.

Str. Bacinschi, Arcu, Gării

1.070

21,00

22.596

1.125.000

6.

Str. Elena Doamna

1.020

14,00

14.280

945.000

7.

Str. A. Panu

750

21,00

15.750

1.785.000

TOTAL

5.080

 

96.966

12.163.500

TOTAL GENERAL

11.116

 

146.115

22.313.471

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă