Hotărârea nr. 33/2006

HOTĂRÂRE de anulare a ANEXEI nr 2.2 si modificare a ANEXEI nr. 12b şi ANEXEI nr.13.1. punctul 6 alin.6 col. 7 din H.C.L. nr. 443/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

de anulare a ANEXEI nr  2.2 si modificare a ANEXEI nr. 12b şi ANEXEI nr.13.1. punctul 6 alin.6 col. 7 din H.C.L. nr. 443/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;     

         Având în vedere art. 278 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

         Având în vederere punctul 185 din H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

         Având în vedere rectificarea din MO nr. 57/20.01.2006 privind anexa la HG nr. 797/2005 referitor la capitolul V “Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor” art. 267 alin. 1 lit. f pe coloana 3 “ Nivelurile indexate pentru anul 2006” in loc de: “10+ 1 leu /m2 pentru fiecare m2 care depaşeşte 1000 m2 se va citi 10+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2”;

         Având în vedere art.16, lit. b) din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         Având in vederere Referatul de specialitate nr. 29380/24.01.2006;

         Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

         In temeiul art. 38, lit. d) si art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă anularea ANEXEI nr. 2.2 din H.C.L. nr. 443/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006.

 

         Art. 2 Se abrobă modificarea ANEXEI 13.1. din H.C.L.nr.443/2005 - punctul 6 alin.6 col. 7 astfel: în loc de: “15 + 1 leu /m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2 “ se va modifica astfel  “15+0,01 lei/m2  pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2 “.

                Art.3: Se aprobă restituirea, la cerere, a sumelor achitate plus rezultate din diferenţa de la 1 leu /fiecare m2 ce depăşeşte 1000 m2 pănă la 0,01 lei/m2 aşa cum a fost rectificată H.G. nr. 797/2005 prin M.O. nr. 57/20.01.2006.

         Art.4: Se aprobă modificarea ANEXEI 12b  din H.C.L.443/2005 - punctul  2 de la gr.I trece la grupa II.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă Prefecturii Judeţului Iaşi, în vederea controlului cu privire la legalitate şi se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului Municipiului Iaşi.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice şi prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Iaşi.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.33

din 31 ianuarie 2006