Hotărârea nr. 322/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 362 mp situat în Iaşi - str. Decebal nr.11B precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestui teren Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în vederea amenajării unui spaţiu verde la Parohia " Sf. Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind  atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 362 mp, situat în Iaşi - str. Decebal nr.11B, precum şi  atribuirea în folosinţă gratuită a acestui teren Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea amenajării unui spaţiu verde la Parohia “ Sf. Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                          iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                          nota de fundamentare nr.69827/22.09.2006 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          -        cererea nr. 69827/22.09.2006, prin care Arhiepiscopia Iaşilor, Protopopiatul II Iaşi, Parohia “ Sf. Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni” prin Pr. Paroh Dr. Neculai Dorneanu, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 362 mp (6,80 m / 53,10 m), situat  în Iaşi - str. Decebal nr.11B, în vederea amenajării unui spaţiu verde pentru parohie;

-         H.C.L. nr.125/14.05.2001 şi H.C.L. nr.146/29.04.2002, prin care s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită  Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a suprafeţei de 986,65 mp, teren situat în str. Decebal, conform planului de situaţie anexat, în vederea construirii unui complex bisericesc ortodox (Parohia “ Sf. Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni”);

-         art. 17 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-         prevederile art. 38 şi 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

-         prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizare executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se aprobă atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 362 mp, situat în Iaşi - str. Decebal nr.11B.

Art. 2 - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 362 mp, situat în Iaşi - Decebal nr.11B, conform planului anexat, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în vederea amenajării unui spaţiu verde la Parohia “ Sf. Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni”.

        Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica:

-                          Prefectului Judeţului Iaşi;

-                          Primarului Municipiului Iaşi;

-                          Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-                          Serviciul Cadastru;

-                          D.A.P.P.P.;

-                          Arhiepiscopiei Iaşilor, Protopopiatul II Iaşi, Parohia “Sf.Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni” - Iaşi, str.Decebal nr.11B.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                        

 

Nr.322

din 28 septembrie 2006