Hotărârea nr. 315/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu reactualizat IAŞI STRADELA IPSILANTE NR.2 întocmit în vederea supraetajarii unui imobil existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu reactualizat

IAŞI, STRADELA IPSILANTE NR.2

întocmit în vederea supraetajarii unui imobil existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

                - nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

          - raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

                - cererea nr. 32118/2005 înaintată de SC ELMOND COM SRL, proprietarul imobilului din strada Ipsilante nr.2 pentru emiterea unui certificat de urbanism în vederea supraetajării imobilului pe care il deţine ;

          - Certificatul de Urbanism nr. 1846 din 18.05.2005 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

                -  necesitatea reactualizarii Planului Urbanistic de Detaliu « Construire sediu firma pe teren proprietate » in Iasi, stradela Ipsilante nr.2 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 399 din 06.09.2004;

                -  cererea nr.89937 din 25.11.2005 prin care SC ELMOND COM SRL solicita avizarea si ulterior Planului Urbanistic de Detaliu reactualizat - Iasi, stradela Ipsilante nr.2;

                -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 02.12.2005 ;

                -  Avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa Canal Iaşi nr. 5432 din 25.03.2004, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA TG. MURES nr. 3905 din 19.03.2004, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 234/4644/258 din 17.03.2005, avizul SC ELECTRICA SA nr.191/23.03.2004, avizul S.C. CET S.A. nr.4229 din 17.03.2004,  avizul privind Protectia civilă, avizul Direcţiei de Sănătate Publică nr.10067 din 02.08.2004, avizul CRMIM , avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.5235/29.06.2006, avizul Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional Iaşi nr. 44/2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 47/PUD/2006 ;

                - prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -  prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.399 din 06.09.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ť Construire sediu firma pe teren proprietate ť în Iaşi, stradela Ipsilante nr.2.

ART.2.        Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu reactualizat - IAŞI, STRADELA IPSILANTE NR.2 întocmit în vederea supraetajării unui imobil existent cu destinaţia de sediu birouri, pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  486,33mp.(Anexa 5).

ART.3         Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi, stradela Ipsilante nr.2.

ART.4         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Consiliul Judeţean Iaşi ;

-       Direcţiei de Administrare Urbană ;

-       Serviciului Arhitectură şi Urbanism ;

-       S.C.ELMOND COM S.R.L. -Iaşi, str.Splai Bahlui nr.28.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.315

din 28 septembrie 2006