Hotărârea nr. 313/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AEROPORTULUI CVARTAL 5 PARCELELE 226/2/10 226/1/4 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi garaj pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA AEROPORTULUI, CVARTAL 5 PARCELELE 226/2/10, 226/1/4

întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi garaj

pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-  cererea prin care Chebac Manuela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Aeroportului, cvartal 5, parcelele 226/2/10 si 226/1/4;

-  Certificatele de Urbanism nr.2448 din 17.06.2005 si 3053 din 02.08.2005 eliberate de Primaria municipiului Iasi;

- studiile întocmite şi avizele obţinute: Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 27.01.2006, studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11148/1066 din 24.08.2005, avizul SC ELECTRICA SA nr.778/30.08.2005, avizul RAJAC nr.16973 din 23 august 2005, avizul SC DISTRIGAZ-NORD SA nr.13722/25.08.2005, avizul SANEPID nr.1541 din 02.02.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihail Grigore Sturdza » al judeţului Iaşi, avizul Agenţiei de Protecţie a Mediului şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.78/PUD/2006 ;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-  prevederile  Legii  350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA AEROPORTULUI, CVARTAL 5 PARCELELE 226/2/10, 226/1/4 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi garaj pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  1922,00mp.(Anexa 5).

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi, strada Aeroportului, cvartal 5, parcelele 226/2/10, 226/1/4.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Consiliul Judeţean Iaşi ;

-       Direcţiei de Administrare Urbană ;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       CHEBAC MANUELA - Iaşi, str.Ciurchi, nr.121, bl.H1,sc.A,et.7,ap.3.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.313

din 28 septembrie 2006