Hotărârea nr. 310/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA LIBERTĂŢII NR.34 întocmit în vederea extinderii imobilului existent pentru amenajare cabinete medicale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA LIBERTĂŢII NR.34

întocmit în vederea extinderii imobilului existent pentru amenajare cabinete medicale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentarea întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de specialitate întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea 51864 din 07.07.2006 prin care Stan Andrei, Stan Gheorghe si Stan Eugenia solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi,strada Libertatii nr.34;

- Certificatul de Urbanism nr. 2707/12.07.2005 eliberat de Primaria municipiului Iaşi;

- Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din12.07.2006 ;

- avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-Canal nr.11130 din 26.05.2006, avizul SC E-ON SA nr.426 din 30.05.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.710 din 31.05.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.16420 din 25.05.2006, avizul SC CET SA nr.10370 din 29.05.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/4607/633 din 23.05.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.6368 din 24.05.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihail Grigore Sturdza » nr. 600117-2 din 23.06.2006, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.5840 din 30.06.2006 , avizul de protecţie civilă nr.620028 din 29.06.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 72/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1      Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA LIBERTĂŢII NR.34 - întocmit în vederea extinderii imobilului existent pentru amenajare cabinete medicale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 700,00mp.(Anexa 5).

  ART.2       Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Libertăţii nr.34.

ART.3      Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

  ART.4       Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarul Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare Urbană;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       STAN ANDREI, STAN GHEORGHE şi STAN EUGENIA.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.310

din 28 septembrie 2006