Hotărârea nr. 308/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA FRUMOASA NR.2 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA FRUMOASA NR.2

întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriuluişi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea 9559 din 02.03.2006 prin care SC TRIAD GRUP SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Frumoasa nr.2;

- Certificatul de Urbanism nr. 4503/18.11.2005 eliberat de Primăria municipiului Iaşi;

- Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 03.03.2006 ;

- avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-Canal nr.1326 din24.01.2006, avizul SC E-ON SA nr.31 din 24.01.2006, avizul SC DISTRIGAZ SA nr.113 din 25.01.2006, avizul SC CET SA nr.1369 din 27.01.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/578/57 din 20.01.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.709 din23.01.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ㠓Mihail Grigore Sturdza” nr. 600008-2 din 31.01.2006, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.3672/2006, avizul de protecţie civilă şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 57/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 prvind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA FRUMOASA NR.2 întocmit în vederea construirii unui sediu de firma pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 806,00mp.(Anexa 5).

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iasi, strada Frumoasa nr.2.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare Urbană;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       S.C.TRIAD GRUP S.R.L. - Iaşi, şos.Naţională nr.42, bl.969,ap.21.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.308

din 28 septembrie 2006