Hotărârea nr. 307/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS. PĂCURARI NR.130 întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, ŞOS. PĂCURARI NR.130

întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

              Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

              Având în vedere:

-        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-        nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

-  Certificatul de Urbanism nr. 498 din 23.02.2005 eliberat de Primăria municipiului Iasi;

- cererea 34688 din 08.05.2006 prin care domnul Bahna Costel solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, şos.Păcurari nr.130;

     - Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 30.05.2006 ;

               - avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul SC E-ON SA nr.61/06.02.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.5443/09.02.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/1039/97 din 03.02.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihail Grigore Sturdza », aviz protecţie civilă nr. C409/04.04.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.4054/03.04.2006, avizul Comisiei pentru urmarirea versanţilor alunecători nr.15327 din 03.03.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 65/PUD/2006;

    - prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

    - prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

    - prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

   - Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, ŞOSEAUA PĂCURARI NR.130 întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 300mp .(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabil dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, şoseaua Păcurari nr.130.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica :

-        Prefectului Judeţului Iaşi;

-        Primarului Municipiului Iaşi;

-        Consiliului Judeţean Iaşi;

-        Direcţiei de Administrare Urbană;

-        Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-        BAHNA COSTEL - Iaşi, str.Păcurari nr.130.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.307

din 28 septembrie 2006