Hotărârea nr. 3/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2006 ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2006,

ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Biroul Resurse Umane din cadrul D.A.C.;

Având în vedere referatul de specialitate nr.224/23.01.2006 întocmit de Direcţia de Asistenţă Comunitară;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.6/2005 prin care s-a înfiinţat serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, respectiv Direcţia de Asistenţă Comunitară;

Având în vedere prevederile art.42 alin.1 din Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială precum şi prevederile H.G.nr.90/2003 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 alin.2 şi art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii, ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară pentru anul 2006.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru conformare.

 

                                                                    CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.3

din 31 ianuarie 2006