Hotărârea nr. 295/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Iaşi Judeţul Iaşi şi S.C.Fotbal Club Politehnica Iaşi S.A.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi şi S.C.Fotbal Club Politehnica Iaşi S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr.62884/28.08.2006 întocmită de Biroul de cultură, sport, culte şi O.N.G.-uri;

-         referatul de specialitate întocmit de Biroul de cultură, sport, culte şi O.N.G.-uri;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia pentru tineret şi sport a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Analizând propunerea de colaborare primită din partea S.C.Fotbal Club Politehnica Iaşi S.A.;

In temeiul art.38 Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit art.3 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, conform căruia “autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă în comunităţile locale”;

Respectând prevederile art.251-256 din Codul Comercial;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare;

In baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea în participaţiune între Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi şi S.C.FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI S.A. având ca obiect promovarea şi sprijinirea fotbalului de performanţă în Municipiul Iaşi.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 3.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară, reprezentând aportul Municipiului Iaşi la asocierea în participaţiune.

Art.3 Se aprobă încheierea contractului de asociere în participaţiune între Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi şi S.C.FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI S.A., prevăzut în anexa care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de asociere în participaţiune.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de serviciile competente şi va fi comunicată celor interesaţi.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.295

din 29 august 2006