Hotărârea nr. 294/2006

HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local asupra imobilului situat în municipiul Iaşi str.N.Gane nr.7

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local asupra imobilului situat în municipiul Iaşi, str.N.Gane nr.7

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr.62514/25 august 2006 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

-         prevederile Legii nr.259/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.422/2001;

-         adresa Ministerului Culturii şi Cultelor nr.3328/4.08.2006, privind transferarea dreptului de preemţiune al statului către autorităţile locale, pentru imobilul situat în Iaşi, str.N.Gane nr.7;

-         art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Consiliul Local Iaşi îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului situat în municipiul Iaşi, str.N.Gane nr.7, înscris în Lista monumentelor istorice IS II m B 03879/04, în conformitate cu art.4 alin.4 al Legii nr.422/2001.

Art.2 Se împuterniceşte D.A.P.P.P. întreprindă toate formalităţile în vederea achiziţionării imobilului din str.N.Gane nr.7.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.294

din 29 august 2006