Hotărârea nr. 29/2006

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.240 din 7 mai 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.240 din 7 mai 2003

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere H.C.L.240/7.05.2003 privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Agatha Bîrsescu nr.16, către Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă Iaşi;

Având în vedere solicitarea nr.82349/31.10.2005 a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se revocă H.C.L.nr.240 din 7 mai 2003 privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Agatha Bîrsescu nr.16, către Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.29

din 31 ianuarie 2006