Hotărârea nr. 283/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PETRE ISPIRESCU NR.1 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA PETRE ISPIRESCU NR.1

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe

teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-         nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         certificatul de Urbanism nr. 4826 din 23.12.2005 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

-   cererea nr.23152/2006 prin care Petris Ovidiu solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Petre Ispirescu nr.1;

-   avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 04.04.2006 ;

-  avizele obţinute si studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr.3373/16.03.2006, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA TG. MURES nr. 327/13.03.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 234/1470/155 din 16.02.2006, avizul SC E-ON SA nr.97/22.02.2006, avizul S.C. CET S.A. nr.3035 din 23.02.2006,  avizul Direcţiei De Sănătate Publică nr.2062 din 15.02.2006, avizul de aparare civila, avizul Comisiei de Circulaţie, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 56/PUD/2006 ;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA PETRE ISPIRESCU NR.1 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  205,00mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi strada Petre Ispirescu nr.1.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.283

din 29 august 2006