Hotărârea nr. 280/2006

HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ALEEA SADOVEANU CVARTALELE 25 SI 26 PARCELELE 1(1076) 2(1103/1) 3(1103/3) 4(1103/5) 5(1070) 6(1072) 7(1074) 8(1078/1) 9(1078/2) 10(1108) 11(1110/1) 12(1115) 13(1117) 14(1100) 15(1104) 16(1106) 17(1105) 18(1099) 19(1069/1) 20(1069/2) 21(1069/3) 22(1071) 23(1073) 24(1075) 25(1077) 26(1079/1) 27(1079/2) 28(1102) 29(1103/2) 30(1103/4) 31(1103/6) 32(1107/1) 33(1109) 34(1114/1) 35(1116) 36(1118)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal -

IAŞI, ALEEA SADOVEANU, CVARTALELE 25 SI 26, PARCELELE 1(1076), 2(1103/1), 3(1103/3), 4(1103/5), 5(1070), 6(1072), 7(1074), 8(1078/1), 9(1078/2), 10(1108), 11(1110/1), 12(1115), 13(1117), 14(1100), 15(1104), 16(1106), 17(1105), 18(1099), 19(1069/1), 20(1069/2), 21(1069/3), 22(1071), 23(1073), 24(1075), 25(1077), 26(1079/1), 27(1079/2), 28(1102), 29(1103/2), 30(1103/4), 31(1103/6), 32(1107/1), 33(1109), 34(1114/1), 35(1116), 36(1118)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-         nota de fundamentare nr.60588/15.08.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-         certificatul de urbanism nr.1179 din 05.04.2006 ;

-         cererea nr. 44480 din 12.06.2006 prin care domnul Cihodaru Bogdan solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea unui cartier de locuinţe pe terenul pe care îl deţine ;

-         studiile întocmite şi avizele obţinute:studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., Avizul Comisiei de Urbanism- sedinta  din 13.06.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 11838/01.06.2006, avizul SNTC ROMTELECOM S.A. nr.234/5018 din 06.06.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA nr.8470 din 02.06.2006,  avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » nr. 600101-2 din 02.06.2006, avizul Administratiei Nationale «Apele Romane » nr.67/2006, avizul Agenţiei de mediu nr.5582/2006, avizul SC E-ON MOLDOVA S.A. nr.147/15.06.2006, avizul SANEPID nr.6663/29.05.2006 ;   

-         prevederile Legii 50/1991 modificată si completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-         Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Aleea Sadoveanu, cvartalele 25 si 26   parcelele 1(1076), 2(1103/1), 3(1103/3), 4(1103/5), 5(1070), 6(1072), 7(1074), 8(1078/1), 9(1078/2), 10(1108), 11(1110/1), 12(1115), 13(1117), 14(1100), 15(1104), 16(1106), 17(1105), 18(1099), 19(1069/1), 20(1069/2), 21(1069/3), 22(1071), 23(1073), 24(1075), 25(1077), 26(1079/1), 27(1079/2), 28(1102), 29(1103/2), 30(1103/4), 31(1103/6), 32(1107/1), 33(1109), 34(1114/1), 35(1116), 36(1118). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 161.592mp.      (Anexa 5)

ART.2.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.3.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.280

din 29 august 2006