Hotărârea nr. 279/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Studiului de fezabilitate - Modernizarea CET II Iaşi în vederea optimizării funcţionării şi încadrării centralei în programele de mediu"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

 “Studiului de fezabilitate - Modernizarea CET II Iaşi, în vederea optimizării funcţionării şi încadrării centralei în programele de mediu”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr.60530/15.08.2006 întocmită de S.C.CET Iaşi S.A.;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.133/2002, modificată cu Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.136/2002 prin care s-a aprobat înfiinţarea S.C.CET Iaşi S.A. şi includerea în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a acesteia;

-         H.G.nr.104/2002 prin care s-a aprobat transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul S.C.TERMOELECTRICA S.A. în domeniul public al unor unităţi administrativ - teritoriale şi în administrarea Consiliilor locale ale acestora;

-         O.U.G nr.78/2002 prin care au fost aprobate condiţiile de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea Consiliilor judeţene şi locale;

-         art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere amendamentul propus de către doamna Carp Petra - consilier municipal - privind completarea art.1 din proiectul de hotărâre -”conform ANEXEI J care face parte integrantă din prezenta hotărâre”;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate - Modernizare CET II Iaşi, în vederea optimizării funcţionării şi încadrării centralei în programele de mediu, conform ANEXEI “J” care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. ”CET IAŞI” S.A.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.279

din 29 august 2006