Hotărârea nr. 276/2006

HOTĂRÂRE privind "FINANŢAREA EXECUTĂRII UNUI PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA CIUREA CU NUMELE LARISA CHELARU"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind “FINANŢAREA EXECUTĂRII UNUI PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA CIUREA CU NUMELE LARISA CHELARU

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

- Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobăFINANŢAREA EXECUTĂRII UNUI PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA CIUREA CU NUMELE LARISA CHELARUîn valoare de 70.000 lei din Fondul de Rezervă al Bugetului Local.

Art.2 Se aprobă ca executarea parcului din comuna Ciurea cu numele Larisa Chelaru fie făcută de către DSPM Iaşi.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată părţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.276

din 28 iulie 2006