Hotărârea nr. 27/2006

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L. editorul cotidianului "FLACĂRA IAŞULUI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L., editorul cotidianului “FLACĂRA IAŞULUI”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive le proiectul de hotărâre;

Având în vedere adresa nr.97566/27.12.2005 a S.C.NRG Press Grup S.R.L. cu privire la oferta de acordare a unor spaţii de tipărire în vederea mediatizării activităţii Consiliului Local;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de DAPPP şi Direcţia de Comunicare;

Având în vedere Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public, art.5;

Având în vedere H.C.L.nr.139/2003 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2006;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38, lit.x) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea între Consiliul Local Iaşi şi S.C.NRG Press Grup S.R.L., editorul cotidianuluiFlacăra Iaşului”, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2 Se constituie comisia de negociere a clauzelor contractului de asociere formată din reprezentanţii Consiliului Local Iaşi, în următoarea componenţă:

- Gheorghe Nichita - primarul municipiului Iaşi

- Axinia Constantin  - consilier municipal

- Giosanu Sorina-Marilena - consilier municipal

- Gavrilă Camelia - consilier municipal

- Manolache Aneta - consilier municipal

- Iacoban Sorin-Avram  - consilier municipal

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de asociere pentru şi în numele Consiliului Local Iaşi după care va fi adus la cunoştinţa acestuia în vederea validării.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Comunicare care va avea obligaţia urmăririi respectării clauzelor contractuale, DAPPP şi tuturor persoanelor interesate.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Nr.27

din 31 ianuarie 2006