Hotărârea nr. 263/2006

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate si neamortizate mijloace fixe amortizate si neamortizate aflate in administrarea S.C."CET IASI" S.A. - UFET Iasi (conform HCL 133 136/2002 si 390/2003 RADET Iasi a fuzionat prin absorbtie cu S.C."CET IASI" S.A.) ce urmeaza a fi casate

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate; mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate si neamortizate;  mijloace fixe amortizate si neamortizate aflate in administrarea S.C.”CET IASIS.A. - UFET Iasi

(conform HCL 133;136/2002 si 390/2003 RADET Iasi a fuzionat prin absorbtie cu S.C.”CET IASI” S.A.), ce urmeaza a fi casate

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere Nota de Fundamentare întocmita de S.C.”CET IASI”  S.A.;

          In conformitate cu OG 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ - teritoriale;

          In conformitate cu art.17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          Avind in vedere Hotaririle Consiliului de Administratie si al Adunariii Generale a Actionarilor/2006 al S.C.”CET IASI” S.A. privind aprobarea intocmirii unui proiect de hotarire care va fi inaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Iasi, care prevede trecerea din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Iasi, in proprietatea privata a Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si casarea acestor mijloace fixe prevazute in Anexele 1.1.; 1.2.;1.3.;1.4. si 1.5’

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se trec din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate; mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate şi neamortizate; mijloace fixe amortizate şi neamortizate aflate în administrarea S.C.”CET IASI” S.A.( UFET Iaşi - conform HCL 133;136/2002 si 390/2003 RADET Iaşi a fuzionat prin absorbţie cu S.C.”CET IASI”S.A.), cuprinse in Anexele 1.1.;1.2.;1.3.;1.4. si 1.5. la prezenta hotărâre.

          Art.2 Acestea vor fi casate iar sumele rezultate din valorificarea lor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local.

          Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

          Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicata S.C.”CET IASI”S.A.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.263

din 28 iulie 2006

 

                                                                                                                                                                                                ANEXA 1

 

CENTRALIZATOR VALORIC

privind propunerile pentru scoaterea din functiune si valorificare prin procedura de casare a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate; a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate si neamortizate; a mijloacelor fixe amortizate si neamortizate apartinind S.C.”CET IASI”S.A. - UFET-conform HCL 133; 136/2002 si 390/2003 RADET Iasi a fuzionat prin absorbtie cu S.C.”CET IASIS.A.

 

Nr.

crt.

Denumirea contului

UFET Iasi

TOTAL S.C.”CET IASIS.A.

Valoare de inventar

-lei-

Valoare ramasa de amortizat

-lei-

Valoare de inventar

-lei-

Valoare ramasa de amortizat

-lei-

1.

Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate

3.429,71

-

3.429,71

-

2.

Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate

8.606,44

-

8.606,44

-

3.

Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar neamortizate

66.656,10

38.434,88

66.656,10

38.434,88

4.

Mijloace fixe amortizate

166.586,66

-

166.586,66

-

5.

Mijloace fixe neamortizate

476.883,91

385.199,31

476.883,91

385.199,31

 

TOTAL GENERAL

722.162,82

423.634,19

722.162,82

423.634,19

Explicitarea valorilor se gasesc in Anexa 1.1.;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.

 

 

                        DIRECTOR TEHNIC,                                                                                                            DIRECTOR ECONOMIC,

                           ing.Melinte Didi                                                                                                                           ec.Nicolau Ioan

 

 

SEF BIROU PATRIMONIU - ADMINISTRATIV,                                                                                                     INTOCMIT,

ing.Lupasteanu Liviu                                                                                                               ing.Knacoschi Gabriela

                                                                                                                                                                        Anexa 1.1.

 

Nota justificativa privind propunerile de scoatere din folosinta a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate

 

Nr.

Crt.

Denumire obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe

Nr.

Buc.

Cod ymbol fisa

(nr.de inventar)

P.U.de inregistrare

-lei-

Valoare totala

-lei-

Data darii in folosinta

Motivul scoaterii din folosinta

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Electropompa Cris 150

3

2068-070

0,10

0,30

09.2003

Uzura fizica-PT 1 Socola

2.

Pompa Cris 150

2

332463-464

104,44

208,88

03.1985

Uzura fizica-PT 1 Socola

3.

Pompa Cris 150

1

333658

69,05

69,05

01.1993

Uzura fizica-PT 1 Socola

4.

Pompa Lotru 100

1

332452

40,45

40,45

02.1985

Uzura fizica-PT 1 Socola

5.

Recipient hidrofor 3000 L

2

331125-126

14,00

28,00

12.1972

Uzura fizica-PT 1 Socola

6.

Vas expansiune 5000 L

1

333921

33,21

33,21

12.1994

Uzura fizica-PT 1 Socola

7.

Vas expansiune inchis 5000L

1

331111

9,34

9,34

11.1972

Uzura fizica-PT 1 Socola

 

Total PT 1 Socola

 

 

 

389,23

 

 

1.

Compresor ECR 350

1

333104

100,51

100,51

12.1987

Uzura fizica-PT2 Socola

2.

Contor apa calda Dn 15

1

448075

26,27

26,27

11.1997

Uzura fizica-PT2 Socola

3.

Contor apa calda Dn 25

1

448313

61,55

61,55

11.1997

Uzura fizica-PT2 Socola

4.

Contor apa rece Dn 15

1

448159

25,67

25,67

11.1997

Uzura fizica-PT2 Socola

5.

Electropompa Cris 150 si Sadu 65

6

2071-073;

2075-2077

0,10

0,60

09.2003

Uzura fizica-PT2 Socola

6.

Vas expansiune inchis

1

330991

32,93

32,93

03.1970

Uzura fizica-PT2 Socola

 

Total PT 2 Socola

 

 

 

247,53

 

 

1.

Contor apa calda Dn 20

1

447122

24,24

24,24

10.1995

Uzura fizica-PT3 Socola

2.

Pompa Cris 150

1

332462

75,53

75,53

03.1985

Uzura fizica-PT3 Socola

3.

Pompa recirc.tip Cris

2

331014-015

0,49

0,98

08.1970

Uzura fizica-PT3 Socola

 

Total PT 3 Socola

 

 

 

100,75

 

 

1.

Ap. cc. D 55 OL 6x4

1

332957

262,59

262,59

09.1987

Uzura fizica-PT4 Socola

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

Contor Dn 20

1

447121

24,24

24,24

10.1995

Uzura fizica-PT4 Socola

3.

Contor Dn 25

1

447881

61,55

61,55

10.1997

Uzura fizica-PT4 Socola

4.

Pompa Cris 125

3

332459-461

62,43

187,29

03.1985

Uzura fizica-PT4 Socola

 

Total PT 4 Socola

 

 

 

535,67

 

 

1.

Ap.cc.D 55 OL 8x4

1

332434

394,97

394,97

12.1984

Uzura fizica-PT5 Socola

2.

Contor Dn 20

1

447123

24,24

24,24

10.1995

Uzura fizica-PT5 Socola

3.

Contor Dn 25

3

447879-880;447882

61,55

184,65

10.1997

Uzura fizica-PT5 Socola

4.

Pompa Cris 125

3

332456-458

62,43

187,29

03.1985

Uzura fizica-PT5 Socola

5.

Pompa Lotru 80-65

1

333611

96,24

96,24

08.1992

Uzura fizica-PT5 Socola

6.

Pompa recirc.Cris 500

1

332605

16,82

16,82

09.1985

Uzura fizica-PT5 Socola

7.

Recipient hidrofor

1

331114

7,99

7,99

11.1972

Uzura fizica-PT5 Socola

8.

Vas expansiune

1

333512

27,32

27,32

10.1991

Uzura fizica-PT5 Socola

 

Total PT 5 Socola

 

 

 

939,52

 

 

1.

Contor apa calda Dn 20

1

447120

24,24

24,24

10.1995

Uzura fizica-PT5A Socola

2.

Contor Dn 25

1

447883

61,55

61,55

10.1997

Uzura fizica-PT5A Socola

3.

Pompa tip Cris

2

331096-097

0,49

0,98

02.1972

Uzura fizica-PT5A Socola

4.

Recipient hidrofor

2

331099;331101

3,19

6,38

02.1972

Uzura fizica-PT5A Socola

5.

Vas expansiune

2

331103-104

35,74

71,48

02.1972

Uzura fizica-PT5A Socola

 

Total PT 5A Socola

 

 

 

164,63

 

 

1.

Ap.cc.OL 85

1

2096

0,10

0,10

09.2003

Uzura fizica-PT 7 Socola

2.

Ap.cc.B 85 Am 6x4

1

332825

417,26

417,26

12.1986

Uzura fizica-PT 7 Socola

3.

Contor Dn 20

1

447620

53,61

53,61

12.1996

Uzura fizica-PT 7 Socola

4.

Contor Dn 25

2

447171-172

40,88

81,76

10.1995

Uzura fizica-PT 7 Socola

5.

Contor Dn 25

2

447878;447886

61,55

123,10

10.1997

Uzura fizica-PT 7 Socola

6.

Electrocompresor ECR 350

1

332441

58,17

58,17

12.1984

Uzura fizica-PT 7 Socola

7.

Electropompa Cris 150

3

2092-2094

0,10

0,30

09.2003

Uzura fizica-PT 7 Socola

8.

Electropompa Lotru 100

1

331889

68,82

68,82

09.1982

Uzura fizica-PT 7 Socola

9.

Pompa Cris 125

1

331810

46,52

46,52

05.1982

Uzura fizica-PT 7 Socola

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

Pompa Lotru 100

1

333632

75,70

75,70

10.1992

Uzura fizica-PT 7 Socola

11.

Pompa Lotru 80

1

333742

76,34

76,34

02.1994

Uzura fizica-PT 7 Socola

12.

Pompa recirculare Cris 150

1

331013

0,49

0,49

08.1970

Uzura fizica-PT 7 Socola

13.

Recipient hidrofor 3000

1

331023

3,64

3,64

08.1970

Uzura fizica-PT 7 Socola

14.

Vas expansiune

1

331038

4,68

4,68

09.1970

Uzura fizica-PT 7 Socola

15.

Vas expansiune

1

333532

41,89

41,89

11.1991

Uzura fizica-PT 7 Socola

 

Total PT 7 Socola

 

 

 

1.052,38

 

 

 

Total general

 

 

 

3.429,71

 

 

                                                                                                                                                           

SEF BIROU PATRIMONIU - ADMINISTRATIV,                                                                             INTOCMIT,

ing.Lupasteanu Liviu                                                                                       ing.Knacoschi Gabriela

 

      Anexa 1.2.

 

Lista mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate

 

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

Nr

.buc.

Cod clasificare

Nr.inventar

Valoare de inventar

-lei-

Durata de functionare

-ani-

An PIF

Uzura

-%-

Locul unde se afla

Din contabilitate

Realizata

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Conf.clasificatiei mijloacelor fixe HG 2139/2004

 

 

 

 

 

 

1.

Cond. de legatura si transport

1

1.9.2.1.

1230933

1.106,38

30

38

1968

100

PT 1 Socola

2.

Cond.de legatura si transport

1

1.9.2.1.

1230953

881,36

30

36

1970

100

PT 1 Socola

3.

Calculator P 133

1

2.2.9.

3455854

1.110,22

4

2

2004

80

PT 1 Socola

 

Total PT1 Socola

 

 

 

3.097,96

 

 

 

 

 

1.

Cond. de legatura si transport

1

1.9.2.1.

1230874

1.348,58

30

41

1965

100

PT 2 Socola

 

Total PT 2 Socola

 

 

 

1.348,58

 

 

 

 

 

1.

Cond.de leg.si armat.

1

1.9.2.1.

1231030

1.390,66

30

34

1972

100

PT 4 Socola

 

Total PT 4

Socola

 

 

 

1.390,66

 

 

 

 

 

1.

Cond.de legat.si transport

1

1.9.2.1.

1230934

680,34

30

38

1968

100

PT 5 Socola

 

Total PT 5 Socola

 

 

 

680,34

 

 

 

 

 

1.

Retea apa rece

1

1.9.2.2.

1231848

644,26

24

43

1963

100

PT 6 Socola

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Total PT 6 Socola

 

 

 

644,26

 

 

 

 

 

1.

Cond.de leg.

si transp.

1

1.9.2.1.

1230930

1.402,09

30

38

1968

100

PT 7 Socola

2.

Retele apa rece

1

1.9.2.2.

1230994

42,55

24

34

1972

100

PT 7 Socola

 

Total PT 7 Socola

 

 

 

1.444,64

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

8.606,44

 

 

 

 

 

 

 

SEF BIROU PATRIMONIU - ADMINISTRATIV,                                                                             INTOCMIT,

ing.Lupasteanu Liviu                                                                                       ing.Knacoschi Gabriela

 

                                                                                                                                                                                                Anexa 1.3.

Lista mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar neamortizate

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

Nr.

buc.

Cod clasificare

Nr.

inventar

Valoare

-lei-

Durata de functionare

-ani-

Anul

PIF

Uzura fizica

%

Locul unde se afla mijlocul fix

De inventar actualizata

Ramasa de amortizat

Din evidenta contabila

Realizata

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

 

Conform clasificatiei mijloacelor fixe HG 2139/2004

 

 

 

 

1.

Ap. cc D85 AM 8x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333391

938,95

69,93

15

16

1990

100

PT 1 Socola

2.

Ap.cc D85 OL 8x3

2

2.1.6.1.1.1.

2333941-942

1.178,38

385,06

15

11

1995

95

PT 1 Socola

3.

Bloc electronic ACK

2

2.2.4.2

3447623-

624

360,20

36,96

8

10

1996

100

PT 1 Socola

4.

Electrocompre-

sor ECR 350

1

2.1.16.4.1.

2333985

284,79

31,60

12

11

1995

97

PT 1 Socola

5.

Pompa Lotru

1

2.1.17.1.1.1.

2334465

440,56

60,88

9

8

1998

95

PT 1 Socola

6.

Pompa Sadu

1

2.1.17.1.1.1.

2334461

370,58

51,21

9

8

1998

95

PT 1 Socola

7.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3449034

227,40

36,32

8

8

1998

100

PT 1 Socola

8.

Contor apa calda Dn 50

2

2.2.4.2

3448887;

3448889

1.098,50

460,40

8

8

1998

100

PT 1 Socola

9.

Contor apa calda Dn 65

3

2.2.4.2

3448956-958

1.666,80

698,58

8

8

1998

100

PT 1 Socola

10.

Contor apa calda Dn 80

1

2.2.4.2

3449094

912,92

545,22

8

7

1999

95

PT 1 Socola

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11.

Contor apa calda Dn 125

1

2.2.4.2

3447622

432,86

44,42

8

10

1996

100

PT 1 Socola

12.

Electropompa Lowara

1

2.1.17.1.1.1.

2334458

825,35

502,49

9

8

1998

95

PT 1 Socola

 

Total PT 1 Socola

 

 

 

8.737,29

2.923,07

 

 

 

 

 

1.

Ap.cc.D85 OL 8x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333395

567,50

42,27

15

16

1990

100

PT 2 Socola

2.

Bloc electronic

2

2.2.4.2

3447600-601

372,64

38,24

8

10

1996

100

PT 2 Socola

3.

Contor acm Dn 25

1

2.2.4.2

3334733

155,79

25,69

8

7

1999

95

PT 2 Socola

4.

Contor acm Dn 32

2

2.2.4.2

3334521-522

370,18

57,84

8

7

1999

95

PT 2 Socola

5.

Contor apa calda Dn 40

2

2.2.4.2

3334523-524

355,02

45,46

8

7

1999

95

PT 2 Socola

6.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3447805

113,42

13,33

8

9

1997

100

PT 2 Socola

7.

Contor apa calda Dn 50

1

2.2.4.2

3447823

376,78

45,17

8

9

1997

100

PT 2 Socola

8.

Contor apa calda Dn 50

1

2.2.4.2

3447933

440,35

53,77

8

9

1997

100

PT 2 Socola

9.

Contor apa calda Dn 80

3

2.2.4.2

3448342-344

1.370,73

169,23

8

9

1997

100

PT 2 Socola

10.

Contor apa calda Dn 80

1

2.2.4.2

3447598

322,32

33,08

8

10

1996

100

PT 2 Socola

11.

Contor apa calda Dn 100

1

2.2.4.2

3447599

369,06

37,88

8

10

1996

100

PT 2 Socola

12.

0.

Hidrofor 5000 L

1.

1

2.

2.1.17.

3.

2332251

4.

109,80

5.

8,31

6.

24

7.

23

8.

1983

9.

97

10.

PT 2 Socola

11.

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pompa Lotru 100

2

2.1.17.1.1.1.

2334000-001

250,96

17,34

9

11

1995

100

PT 2 Socola

14.

Pompa Lotru Q 45h48

1

2.1.17.1.1.1.

2334466

440,56

60,88

9

8

1998

97

PT 2 Socola

15

Vas expansiune 5000

1

2.1.17.4.1.

2334021

265,57

34,89

24

11

1995

75

PT 2 Socola

16.

Vas expansiune 5000

1

2.1.17.4.1.

2330887

23,59

1,36

24

41

1965

100

PT 2 Socola

 

Total PT 2 Socola

 

 

 

5.904,27

684,74

 

 

 

 

 

1.

Ap .cc. D85

OL 8x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333394

567,50

42,27

15

16

1990

100

PT 3 Socola

2.

Bloc electronic ACM

1

2.2.4.2

3447626

180,10

18,48

8

10

1996

100

PT 3 Socola

3.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3448932

199,61

28,19

8

8

1998

100

PT 3 Socola

4.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3448662

112,89

14,60

8

8

1998

100

PT 3 Socola

5.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3334538

153,90

25,11

8

7

1999

98

PT 3 Socola

6.

Contor apa calda Dn 50

1

2.2.4.2

3447944

412,14

50,26

8

9

1997

100

PT 3 Socola

7.

Contor apa calda Dn 65

1

2.2.4.2

3448962

555,60

232,86

8

8

1998

100

PT 3 Socola

8.

Contor Dn 80

1

2.2.4.2

3447602

397,42

43,62

8

10

1996

100

PT 3 Socola

9.

Pompa Sadu Q4h55

1

2.1.17.1.1.1.

2334460

370,58

51,21

9

8

1998

95

PT 3 Socola

 

0.

Total PT 3

1.

 

2.

 

3.

 

4.

2.949,74

5.

506,60

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

Socola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ap.cc. D85

OL 8x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333393

567,50

42,27

15

16

1990

100

PT 4 Socola

2.

Bloc electronic ACM

1

2.2.4.2

3447628

180,10

18,48

8

10

1996

100

PT 4 Socola

3.

Contor apa calda Dn 65

1

2.2.4.2

3448963

555,60

232,86

8

8

1998

100

PT 4 Socola

4.

Contor apa calda Dn 20

1

2.2.4.2

2701126

980,91

980,91

8

1

2005

25

PT 4 Socola

5.

Pompa Sadu

 Q4h55

1

2.1.17.1.1.1.

2334459

370,58

51,21

9

8

1998

97

PT 4 Socola

6.

Vas expansiune inchis

1

2.1.17.4.1.

2333531

420,86

48,99

24

15

1991

80

PT 4 Socola

 

Total PT 4

Socola

 

 

 

3.075,55

1.374,72

 

 

 

 

 

1.

Ap.cc.D 85

OL 8x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333392

567,50

42,27

15

16

1990

100

PT 5 Socola

2.

Bloc electronic ACM

1

2.2.4.2

3447630

126,17

12,95

8

10

1996

100

PT 5 Socola

3.

Contor apa calda Dn 65

2

2.2.4.2

3448952-953

1.111,20

465,72

8

8

1998

100

PT 5 Socola

4.

Contor apa calda Dn 80

1

2.2.4.2

3449092

912,92

545,22

8

7

1999

95

PT 5 Socola

5.

Contor en.term.

Dn 40

4

2.2.4.2

3335100-103

3.012,52

2.384,92

8

6

2000

85

PT 5 Socola

6.

 Gigacalorimetru

Dn 40

4

2.2.4.2

3449162-165

4.121,00

4.121,00

8

5

2001

80

PT 5 Socola

7

Gigacalorimetru

Dn 40

2

2.2.4.2

3449159-160

2.317,42

2.317,42

8

5

2001

80

PT 5 Socola

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Total PT 5

Socola

 

 

 

12.168,73

9.889,50

 

 

 

 

 

1.

Ap.cc. D 85

OL 6x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333530

464,91

42,79

15

15

1991

100

PT 5A Socola

2.

Ap.cc.D 85

OL 8x3

1

2.1.6.1.1.1.

2333708

182,27

17,07

15

13

1993

90

PT 5A Socola

3.

Bloc electronic ACK

1

2.2.4.2

3447597

185,97

19,08

8

10

1996

100

PT 5A Socola

4.

Contor apa calda Dn 25

1

2.2.4.2

3335179

663,93

384,60

8

6

2000

80

PT 5A Socola

5.

Contor apa calda Dn 25

1

2.2.4.2

3334948

641,99

358,99

8

6

2000

80

PT 5A Socola

6.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3334543

153,90

25,38

8

7

1999

95

PT 5A Socola

7.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3334537

153,90

25,11

8

7

1999

95

PT 5A Socola

8.

Contor apa calda Dn 50

3

2.2.4.2

3447934-936

1.313,22

160,32

8

9

1997

100

PT 5A Socola

9.

Contor apa calda Dn 100

1

2.2.4.2

3447596

359,79

36,92

8

10

1996

100

PT 5A Socola

10.

Contor en.termica Dn 25

1

2.2.4.2

3334847

531,07

239,41

8

6

2000

80

PT 5A Socola

11.

Contor en.termica Dn 25

1

2.2.4.2

3334943

641,17

363,24

8

6

2000

80

PT 5A Socola

12.

Contor en.termica Dn 50

1

2.2.4.2

3334822

1.408,68

1.153,09

8

6

2000

80

PT 5A Socola

13.

Contor en.termica Dn 50

1

2.2.4.2

3334816

1.022,37

756,93

8

6

2000

80

PT 5A Socola

14.

0.

Contor

1.

3

2.

2.2.4.2

3.

3334819-

4.

3.067,11

5.

2.300,34

6.

8

7.

6

8.

2000

9.

80

10.

PT 5A Socola

11.

 

en.termica Dn 50

 

 

821

 

 

 

 

 

 

 

15.

Pompa L 80

1

2.1.17.1.1.1.

2334093

132,91

12,68

9

10

1996

100

PT 5A Socola

16.

Pompa  pe conducta

1

2.1.17.1.1.1.

2334430

185,00

27,98

9

8

1998

95

PT 5A Socola

 

Total PT 5A Socola

 

 

 

11.108,19

5.923,13

 

 

 

 

 

1.

Bloc electronic ACK

2

2.2.4.2

3447604-605

371,94

38,16

8

10

1996

100

PT 6 Socola

2

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3334536

153,90

25,11

8

7

1999

90

PT 6 Socola

3.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3447868

142,43

17,29

8

9

1997

100

PT 6 Socola

4.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3447804

113,42

13,16

8

9

1997

100

PT 6 Socola

5.

Contor apa calda Dn 50

1

2.2.4.2

3448888

549,25

230,20

8

8

1998

100

PT 6 Socola

6.

Contor apa calda Dn 65

2

2.2.4.2

3448959-960

1.111,20

465,72

8

8

1998

100

PT 6 Socola

7.

Contor apa calda Dn 80

1

2.2.4.2

3449091

912,92

545,22

8

7

1999

95

PT 6 Socola

8.

Contor en.termica Dn 80

1

2.2.4.2

3448437

1.210,00

522,06

8

9

1997

100

PT 6 Socola

9.

Contor en.termica Dn 80

1

2.2.4.2

3448722

1.069,47

495,52

8

8

1998

100

PT 6 Socola

10.

Pompa Lotru 100

1

2.1.17.1.1.1.

2334207

533,11

185,15

9

9

1997

100

PT 6 Socola

 

Total PT 6 Socola

 

 

 

6.167,64

2.537,59

 

 

 

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Bloc electronic ACK

1

2.2.4.2

3447612

186,32

19,12

8

10

1996

100

PT 7 Socola

2.

Bloc electronic ACK

1

2.2.4.2

3447611

153,52

15,76

8

10

1996

100

PT 7 Socola

3.

Contor apa calda Dn 40

1

2.2.4.2

3334545

153,90

25,65

8

7

1999

90

PT 7 Socola

4.

Contor apa calda Dn 65

2

2.2.4.2

3448954-955

1.111,20

465,72

8

8

1998

100

PT 7 Socola

5.

Contor apa calda  Dn 80

1

2.2.4.2

3447609

302,51

31,05

8

10

1996

100

PT 7 Socola

6.

Contor apa calda Dn 80

1

2.2.4.2

3447608

323,87

33,24

8

10

1996

100

PT 7 Socola

7.

Contor apa calda Dn 20

1

2.2.4.2

2701128

1.037,56

1.037,56

8

1

2005

30

PT 7 Socola

8.

Contor apa calda Dn 20

1

2.2.4.2

2701129

1.034,63

1.034,63

8

1

2005

30

PT 7 Socola

9.

Contor apa calda Dn 20

1

2.2.4.2

2701127

1.049,51

1.049,51

8

1

2005

30

PT 7 Socola

10.

Contor en.termica Dn 50

1

2.2.4.2

3334688

955,00

646,62

8

7

1999

90

PT 7 Socola

11.

Gigacalorimetru Dn 32

1

2.2.4.2

3449179

940,04

940,04

8

5

2001

75

PT 7 Socola

12.

Gigacalorimetru Dn 40

1

2.2.4.2

3449166

1.030,25

1.030,25

8

5

2001

75

PT 7 Socola

13.

Gigacalorimetru Dn 40

6

2.2.4.2

3449173-178

6.952,26

6.952,26

8

5

2001

75

PT 7 Socola

14.

Gigacalorimetru Dn 40

1

2.2.4.2

3449180

1.314,12

1.314,12

8

5

2001

75

PT 7 Socola

 

0.

Total PT 7

1.

 

2.

 

3.

 

4.

16.544,69

5.

14.595,53

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

Socola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

66.656,10

38.434,88

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                               

SEF BIROU PATRIMONIU - ADMINISTRATIV,                                                                             INTOCMIT,

ing.Lupasteanu Liviu                                                                                       ing.Knacoschi Gabriela

 

Anexa 1.4.

 

Lista mijloacelor fixe amortizate

 

Nr.

crt.

 

Denumire mijloc fix

 

Nr

.buc.

 

Cod clasificare

 

Nr.inventar

Valoare de inventar

-lei-

Durata de functionare

-ani-

 

An PIF

 

Uzura

-%-

 

Locul unde se afla

Din contabilitate

Realizata

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Conf.clasificatiei mijloacelor fixe HG 2139/2004

 

 

 

 

 

 

1.

Canale termice

1

1.8.6.

1230871

16.226,75

36

41

1965