Hotărârea nr. 259/2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei pentru spaţiul situat in incinta centralei termice Aurora

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinaţiei pentru spaţiul situat in incinta  centralei termice Aurora

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice şi Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere HCL nr.145/2001 privind înfiinţarea S.C. Termo-Service S.A. ca societate comercială de interes local;

Având în vedere adresa S.C. Termo-Service S.A. nr.42015/02.06.2006 prin care solicită atribuirea construcţiei în care a funcţionat centrala termică Aurora, în vederea organizării sediului administrativ;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă ca spaţiul de 143,33 mp situat in incinta centralei termice Aurora aibă destinaţie de sediu administrativ al S.C. Termo-Service S.A..

Art. 2 - Spaţiul în suprafaţă de 143,33 mp situat in incinta fostei centrale termice Aurora nu intra sub incidenta prevederilor H.C.L. nr.385/2005.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată părţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.259

din 28 iulie 2006