Hotărârea nr. 253/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării obiectului de activitate a S.C.TEHNOPOLIS S.R.L.Iaşi societatea administrator a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic "TEHNOPOLIS"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării obiectului de activitate a

S.C.TEHNOPOLIS S.R.L.Iaşi, societatea administrator a

Parcului Ştiinţific şi Tehnologic “TEHNOPOLIS”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere :

-         referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

-         adresa înaintată de S.C.Tehnopolis S.R.L. privind necesitatea completării obiectului de activitate a S.C.Tehnopolis S.R.L.;

-         prevederile O.G.nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, modificată şi completată;

-         prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de:

-    Comisia economico - financiară şi de disciplină a Consiliului  Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea obiectului de activitate a S.C.Tehnopolis S.R.L. cu codul CAEN 7020 - “Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” .

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaă să semneze Actul Adiţional nr.2 la Statutul şi Contractul de societate al S.C.Tehnopolis S.R.L.Iaşi.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.253

din 28 iulie 2006