Hotărârea nr. 241/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.229/2002 în sensul diminuării suprafeţei de 3500 mp. la 2365 mp. în vederea realizării unei alei de acces şi locuri de rezervă în cimitirul "Eternitatea"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.229/2002, în sensul diminuării suprafeţei de 3500 mp. la 2365 mp., în vederea realizării unei alei de acces şi locuri de rezervă, în cimitirul “Eternitatea”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Direcţia de Servicii Publice Municipale a P.M.I.;

Având în vedere art.7 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia;

Având în vedere H.C.L.nr.229/2002 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani Fundaţiei Germane “Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursarge e.V”, a suprafeţei de 3500 mp. teren, pentru extinderea Cimitirului Militar German din cadrul Cimitirului Eternitatea;

In conformitate cu art.2 şi 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Cimitirelor, aprobat prin H.C.L.nr.87/2005;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L.nr.229/2002 privind extinderea Cimitirului Militar German, din cadrul Cimitirului Eternitatea, în sensul diminuării suprafeţei de 3500 mp. la 2365 mp., în vederea realizării unei alei de acces şi de locuri de rezervă.

Art.2 Celelalte art. din H.C.L.nr.229/2002 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.241

din 28 iulie 2006